huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

กิจกรรม ดูทั้งหมด

อบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Update 28/03/2566 11:08:00

..ดูเพิ่มเติม

เด็กๆ เรียนรู้ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น…

Update 27/03/2566 11:03:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน…

Update 27/03/2566 10:58:00

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อร…

..ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา ดูทั้งหมด

งานกิจการสภา ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศจาก EGP ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก