huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

arrow 10/07/2563 10:22:27 ::

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

download แบบ สขร.2562

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563