huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

arrow 27/05/2564 11:49:00 ::

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

download ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1

download ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

download ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3

download ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4

download ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1

download ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2

download ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3

download ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4

download ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1

download ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2

arrow 10/07/2563 10:22:27 ::

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565

download สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565

download สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

download สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566