huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

คู่มือประชาชน

arrow 08/06/2563 11:54:34 ::

แบบฟอร์มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

download คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ภ.ด.ส.9

download คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.10

download แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5

download แบบแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส

download แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด-ห้องชุด ภ.ด.ส.2

download แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3

download แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4

download แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7

download แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด-ห้องชุด ภ.ด.ส.8

download ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.11

download หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6

arrow 20/04/2563 10:12:42 ::

คู่มือประชาชนด้านภาษีท้องถิ่น

download คู่มือประชาชนด้านภาษีท้องถิ่น

arrow 20/04/2563 10:04:46 ::

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

download คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

arrow 14/04/2563 14:48:33 ::

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องรับร้องเรียน อบต.ห้วยยาบ

download คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องรับร้องเรียน อบต.ห้วยยาบ

arrow 01/04/2563 14:52:36 ::

การแจ้งถมดิน

download