huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

วีดีโอ

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สวัสดีปีใหม่ 2565 …

..ดูเพิ่มเติม

เทศกาลสงกรานต์ 65 นี้ ขับรถมีสติ เดินทางปลอดภัยนะครับ…

..ดูเพิ่มเติม

พิธีอันเชิญน้ำทิพย์ ดอยห้างบาตร…

..ดูเพิ่มเติม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส…

..ดูเพิ่มเติม

โครงการถนนสวยด้วยต้นทองอุไร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ…

..ดูเพิ่มเติม

โครงการถนนสวยด้วยต้นทองอุไร 2…

..ดูเพิ่มเติม

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยห้างบาตร ประจำปี 2565…

..ดูเพิ่มเติม

ฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2565…

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมกันแก้ไขสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ตำบลห้วยยาบ …

..ดูเพิ่มเติม

นายกสุชาติ VS CallCenter

..ดูเพิ่มเติม

ประเพณีตานก๋วยสลาก ตำบลห้วยยาบ ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุดอยห…

..ดูเพิ่มเติม

เชิญชวนร่วมงานยี่เป็งตำบลห้วยยาบ ประจำปี 2565…

..ดูเพิ่มเติม

สืบฮีต โตยฮอย ผ่อก่อย ยีเป็งจาวยอง…

..ดูเพิ่มเติม

นายกฯเอก สัมภาษณ์สดจาก (สวท.ลำพูน) FM 95 สถานีวิทยุกระจายเสี…

..ดูเพิ่มเติม

วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในครัวเรือน…

..ดูเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศงานยี่เป็งตำบลห้วยยาบ 2565…

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ตำบลห้วยยาบ…

..ดูเพิ่มเติม