huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

arrow 25/03/2567 16:01:31 ::

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

download ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 1) ปี 2567

download ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 2) ปี 2567

download ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 3) ปี 2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

download ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 4) ปี 2567

download ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 5) ปี 2567

download ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 6) ปี 2567

arrow 11/10/2565 12:24:00 ::

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

download ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ขยะมูลฝอย) ปี 2566

download ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

download ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

download ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

download ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

download ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

download ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

arrow 01/09/2564 09:59:45 ::

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

download ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

download ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

download ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

download ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

arrow 09/10/2563 08:50:00 ::

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

download

download ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แก้ไขแผนครั้งที่ 1

download ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1