huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

arrow 01/11/2566 15:06:00 ::

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

download แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

arrow 01/11/2566 15:04:00 ::

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

download แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

arrow 18/08/2564 16:27:00 ::

การมอบอำนาจนายกฯ ให้รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน

download การมอบอำนาจนายกฯ ให้รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน

arrow 18/08/2564 16:26:00 ::

รายงานผลการตรวจประเมิน LPA 2564

download รายงานผลการตรวจประเมิน LPA 2564

arrow 01/10/2563 15:32:00 ::

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

download แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับที่ 1

download แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับที่ 2

arrow 09/07/2564 11:30:00 ::

ประกาศแบ่งส่วนราชการ (2564-2566)

download ประกาศแบ่งส่วนราชการ (2564-2566)

arrow 10/10/2563 09:32:00 ::

แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

download แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

arrow 16/10/2564 08:42:00 ::

แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

download แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัด อบตฯ

arrow 24/01/2563 11:44:00 ::

การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ 2563

download การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ 2563

download การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ 2563 (เพิ่มเติม 1)

download การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ 2563 (เพิ่มเติม 2)

arrow 14/02/2563 09:32:00 ::

การมอบอำนาจของนายกฯ ให้รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน

download การมอบอำนาจของนายกฯ ให้รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน

arrow 11/10/2564 13:17:00 ::

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ผอ.กอง

download แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ผอ.กอง

arrow 16/10/2562 10:05:00 ::

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

download แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

arrow 05/05/2563 09:54:28 ::

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2563

download การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2563

download การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2565

arrow 05/05/2563 09:48:34 ::

นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ห้วยยาบ

download นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ห้วยยาบ