huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ

arrow 19/10/2566 11:40:25 ::

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

download ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

arrow 04/08/2565 11:53:00 ::

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562

download ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง ควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562

arrow 25/07/2565 11:02:00 ::

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

download ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

arrow 04/03/2565 11:47:00 ::

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

download ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

arrow 06/10/2564 11:48:00 ::

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565

download ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565

arrow 21/07/2564 13:14:00 ::

รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินทบทวนปรับปรุงหรือยกเลิกภารกิจ

download รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินทบทวนปรับปรุงหรือยกเลิกภารกิจ

arrow 19/09/2563 14:16:00 ::

ข้อบัญญัติฯ เรื่องการจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย 2562

download ข้อบัญญัติฯ เรื่องการจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย 2562

download ข้อบัญญัติฯ เรื่องการจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย 2562 ฉบับที่ 2

arrow 01/04/2563 15:20:43 ::

ข้อมูล อปท

download

arrow 01/04/2563 15:13:45 ::

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

download ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

download ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564