huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

รายงานทางการเงิน

arrow 10/07/2563 09:08:23 ::

งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

download งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

arrow 14/04/2563 09:53:49 ::

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

download รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

arrow 14/04/2563 09:52:51 ::

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

download รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

arrow 14/04/2563 09:51:28 ::

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

download แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี