huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

บริการขั้นพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

 

การคมนาคมขนส่ง

                    - มีทางหลวงแผนดินผ่านคือ ถนนสันป่าฝ้าย-บ้านธิ    ทางหลวงสาย  ๑๑๔๗

                    - มีถนนภายในหมู่บ้าน  เต็มพื้นที่ 

                    -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

                    -  ถนนลูกรังบดอัดแน่น

 

การไฟฟ้า

     การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ขาดจำนวน  ๘ จุด

 

การประปา

     การประปา  ประปาหมู่บ้านมีจำนวน ๑๕  หมู่บ้านมีจำนวน ๑๕  แห่ง   ซึ่งยังขาด  ๑  หมู่บ้าน   คือบ้านห้วยยาบ หมู่ ๒ เนื่องจากขุดเจาะน้ำใต้ดินไม่ได้    ปัญหาของระบบประปาของตำบลห้วยยาบคือ  นำมักจะไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาสาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปา ปัญหาฟลูออไรด์ในน้ำมีเยอะทำให้เกิดเป็นหินปูนเวลาเกาะตามภาชนะต่าง ๆ 

 

โทรศัพท์

     -มีโทรศัพท์ใช้ทุกครัวเรือน

 

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์

     ด้านไปรษณีย์  มีอยู่ตำบลบ้านธิ  ๑  แห่ง  ตำบลห้วยยาบ  ยังไม่มี