huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

arrow 20/04/2563 10:47:31 ::

สาระสำคัญ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง

download สาระสำคัญ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง

arrow 14/04/2563 14:51:03 ::

สถิติการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต

download สถิติการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต

arrow 14/04/2563 10:15:05 ::

รายงานความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของประชาชน

download รายงานความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของประชาชน

arrow 14/04/2563 10:11:37 ::

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

download O15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยยาบ 2564