huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ศูนย์ข้อมูลตำบลห้วยยาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ2.png (675 KB)

ข้อมูลพื้นที่ ภูมิศาสตร์

          1. แนวเขตตำบลห้วยยาบ คลิก เพื่อดูMap

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

          1. ห้วยยาบ Free WIFI จำนวน 3 จุด คลิก เพื่อดูMap

          2. วัด / สถานที่สำคัญทางศาสนา      คลิก เพื่อดูMap

          3. แหล่งท่องเที่ยว                      คลิก เพื่อดูMap

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

          1. สถานพยาบาล     คลิก เพื่อดูMap

          2. ฟาร์ม วัวนม/สุกร/ม้า/ไก่

          3. ฐานข้อมูล หมา / แมว

          4. สถานประกอบการอัตรายต่อสุขภาพ

          5. ผู้ป่วยติดเตียง

ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม

          1. ผู้สูงอายุ

          2. ผู้พิการ

ข้อมูลด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

          1. กล้อง CCTV จำนวน 10 จุด   คลิก เพื่อดูMap

          2. สัญญาณไฟกระพริบ            คลิก เพื่อดูMap

          3. จุดเสี่ยงอันตราย                คลิก เพื่อดูMap

          4. สัญญาณไฟกระพริบ            คลิก เพื่อดูMap

          5. กระจกมุมโค้ง 

          6. ถังดับเพลิง

ช้อมูลด้านช่าง

          1. ข้อมูล ถนน      คลิก เพื่อดูMap

          2. ข้อมูล ไฟกิ่ง

              - หมู่ 1-9       คลิก เพื่อดูMap    

              - หมู่ 10-16   คลิก เพื่อดูMap

              - สายอื่นๆ       คลิก เพื่อดูMap  

          3. ข้อมูล น้ำ

              - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ  คลิก เพื่อดูMap

              - บ่อน้ำ / เส้นทางน้ำ / ประตูส่งน้ำ        คลิก เพื่อดูMap

              - ปะปาหมู่บ้าน  / บ่อบาดาล               คลิก เพื่อดูMap                 

ข้อมูลด้านการพาณิชย์

ข้อมูลด้านอาชีพ

ข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2568