huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ติดต่อ อบต.

399 หมู่ 14 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180

ติดต่องานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 053-984159-60 ต่อ 1 หรือ 2
โทรสาร 053-984140
แจ้งเหตุฉุกเฉิน-เหตุด่วน โทรศัพท์ 053-984933 
Website : Huaiyab.com

Email : saraban_06510702@dla.go.th

กรอกความพึงพอใจในการให้บริการQR ความพึงพอใจ.png (3 KB)

สรุปผลการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจฯ         สรุปผลการรายงานความพึงพอใจ.png (796 b)