huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศ และคำสั่งอื่นๆ

arrow 13/06/2567 14:52:07 ::

ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุจำแนกตามช่วงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

download ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุจำแนกตามช่วงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2567

arrow 03/10/2565 13:59:00 ::

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

download ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

arrow 03/10/2565 13:56:00 ::

ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

download ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

arrow 25/12/2566 10:32:00 ::

ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

download ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

arrow 26/09/2566 14:01:00 ::

ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

download ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

arrow 27/04/2566 11:47:00 ::

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

download คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

arrow 13/04/2566 11:45:00 ::

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราขการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

download คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราขการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

arrow 13/04/2566 11:44:00 ::

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

download คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

arrow 13/04/2566 11:42:00 ::

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราซการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

download คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราซการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

arrow 13/04/2566 11:39:00 ::

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนกองช่าง

download คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนกองช่าง

arrow 05/04/2566 11:36:00 ::

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

download คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

arrow 05/04/2566 09:57:00 ::

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

download คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

arrow 24/01/2566 15:23:00 ::

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

download ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

arrow 15/11/2565 16:25:00 ::

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด

download ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด

download บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

download บัญชีรายการห้องชุด

arrow 27/09/2565 09:00:00 ::

download คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

arrow 05/09/2565 10:09:00 ::

download ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

download คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการในการสอบถามหรือตอบข้อร้องเรียน

arrow 15/10/2563 10:17:00 ::

download คำสั่งองค์การบริหาร่สวนตำบลห้วยยาบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมุลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

download คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบถามหรือตอบข้อร้องเรียน

download ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ