huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศ และคำสั่งอื่นๆ

arrow 24/01/2566 15:23:00 ::

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

download ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

arrow 15/11/2565 16:25:00 ::

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด

download ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด

download บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

download บัญชีรายการห้องชุด

arrow 27/09/2565 09:00:00 ::

download คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

arrow 05/09/2565 10:09:00 ::

download ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

download คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการในการสอบถามหรือตอบข้อร้องเรียน

arrow 15/10/2563 10:17:00 ::

download คำสั่งองค์การบริหาร่สวนตำบลห้วยยาบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมุลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

download คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบถามหรือตอบข้อร้องเรียน

download ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ