huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

arrow 10/04/2567 18:02:41 ::

รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

download รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

arrow 09/04/2567 15:47:30 ::

ความก้าวหน้าการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567

download ความก้าวหน้าก ารจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567

arrow 04/03/2567 10:42:08 ::

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

download รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

download ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

arrow 13/02/2566 16:24:00 ::

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

download รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

download รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565