huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

arrow 21/07/2564 14:53:00 ::

รายงานการบูรณาการ (Integration)

download รายงานการบูรณาการ (Integration)

arrow 28/04/2564 13:41:06 ::

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

download รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

arrow 23/04/2564 13:23:19 ::

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564)

download รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

arrow 05/05/2563 09:23:39 ::

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

download รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

arrow 14/04/2563 15:46:23 ::

รายงานการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

download รายงานการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

arrow 07/04/2563 13:40:23 ::

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

download รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564