huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

สาธารณูปโภค

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

         

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นทีปลูกพืช(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว/

ผลผลิต

ผลผลิตเฉลี่ย

จำนวนเกษตรกร

ช่วงเก็บเกี่ยว

 

 

 

พท.ให้ผล(ไร่)

(ตัน)

กก./ไร่

(ราย)

(ระบุเดือน)

แจ้ซ้อน

๘๕๐

๘๕๐

๔๖๗.๕๐

๕๕๐

๘๕

พ.ย.-ธ.ค.

ห้วยยาบ

๔๑๕

๔๑๕

๒๔๔.๘๕

๕๙๐

๖๗

 

ห้วยม่วง

๓๒๓

๓๒๓

๑๘๗.๓๔

๕๘๐

๕๔

 

ห้วยไซเหนือ

๒๑๐

๒๑๐

๑๐๗.๑๐

๕๑๐

๔๕

 

ป่าตึง

๓๐๘

๓๐๘

๑๖๐.๑๖

๕๒๐

๘๑

 

สันพระเจ้าแดง

๙๐๖

๙๐๖

๕๑๖.๔๒

๕๗๐

๑๗๒

 

แม่หาด

๒๔๓

๒๔๓

๑๒๑.๕๐

๕๐๐

๕๓

 

ห้วยไซใต้

๗๕๐

๗๕๐

๓๙๐

๕๒๐

๔๘

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นทีปลูกพืช(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว/

ผลผลิต

ผลผลิตเฉลี่ย

จำนวนเกษตรกร

ช่วงเก็บเกี่ยว

ห้วยไซกลาง

๔๗๑

๔๗๑

๒๔๐.๒๑

๕๑๐

๔๒

 

๑๐

แสนตอ

๗๒๑

๗๒๑

๔๑๐.๙๗

๕๗๐

๗๑

 

๑๑

ป่าลาน

๒๗๒

๒๗๒

๑๓๖

๕๐๐

๕๖

 

๑๒

ป่าหมอก

๒๗๐

๒๗๐

๑๔๓.๑๐

๕๓๐

๖๕

 

๑๓

ห้วยไซใหม่พัฒนา

๑๘๕

๑๘๕

๙๙๙

๕๔๐

๔๓

 

๑๔

ห้วยไซ

๓๘๔

๓๘๔

๒๑๑.๒๐

๕๕๐

๕๐

 

๑๕

ห้วยไซสุขสวัสดิ์

๓๗๒

๓๗๒

๒๐๘.๓๒

๕๖๐

๔๑

 

๑๖

ห้วยไร่ใหม่พัฒนา

๕๔๐

๕๔๐

๓๐๒.๔๐

๕๖๐

๙๖

 

รวม

๗,๒๐๐

๗,๒๐๐

๔,๘๔๖.๐๗

๘,๖๖๐

๑,๐๖๙

 

 

ข้อมูลด้านการเกษตร

          -ข้อมูลด้านการเกษตร  พื้นที่การเกษตรมีอยู่ ร้อยละ ๕๐.๕๖ ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนมากปลูกข้าว ปลูกพริก  ปลูกยาสูบ  ปลูกลำไย  ปลูกมะม่วง

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

          - แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   -สระน้ำสาธารณะ 

                             - อ่าง กรป.กลางบ้านแจ้ซ้อน   - สระน้ำหมู่บ้านบ้านห้วยยาบ  -สระน้ำบ้านป่าลาน 

   สระน้ำบ้านห้วยไซเหนือ  - สระน้ำบ้านห้วยไซ  -สระน้ำบ้านป่าหมอก

                   -ลำเหมืองสาธารณะ

                             -ลำเหมืองบ้านห้วยไซ  -ลำเหมืองบ้านห้วยยาบ   -ลำเหมืองบ้านแม่หาด  -ลำเหมือง

                                ฮ่องห้า  -ลำเหมืองฮ่องกอควาย

                   -จากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ในการทำเกษตร

ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

                       -  ระบบประปาหมู่บ้าน          จำนวน  ๑๙  แห่ง

                       -  โทรศัพท์สาธารณะ            จำนวน  ๑๖  แห่ง

                       -  หอกระจายข่าว               จำนวน ๑๖  แห่ง

                       -  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน