huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

arrow 09/05/2567 10:06:00 ::

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

download ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ