huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

เกี่ยวกับ อบต.ห้วยยาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๙๙ หมู่ ๑๔  ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน

     คำขวัญ

          ไหว้สาพระธาตุ ดอยห้างบาตรเป็นศรี ของดีลำไย ผ้าไทยถักทอ ยกยอจักรสาน กล่าวขานงานโคนม ชื่นชมวัฒนธรรม เลิศล้ำภาษายอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบนั้นได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539

ลักษณะภูมิประเทศ

     ภูมิประเภทของตำบลห้วยยาบลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๗๐% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๒๐% และมีพื้นที่ส่วนอื่น ๑๐% มี ๓ ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) ตำบลห้วยยาบตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านธิ ประมาณ ๘ กิโลเมตร

-  ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

-  ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

-  ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอแม่ออนและอำเภอสันกำแพง จังวัดเชียงใหม่

-  ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะภูมิอากาศ

  สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมารสุม มี ๓ ฤดูกาล อุณภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี ๓๒ องค์ศาเซลเซียส ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๓๘ องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม เกิดอุทกภัยเป็นบางครั้งเนื่องจากน้ำระบายไม่ทัน มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  

 

ลักษณะที่ดิน

          ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย ประมาณ  ๗๕% ดินร่วนประมาณ ๑๕%

 

ลักษณะของแหล่งน้ำ

          - แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   - สระน้ำสาธารณะ 

                             - อ่าง กรป.กลางบ้านแจ้ซ้อน   - สระน้ำหมู่บ้านบ้านห้วยยาบ  - สระน้ำบ้านป่าลาน 

   สระน้ำบ้านห้วยไซเหนือ  - สระน้ำบ้านห้วยไซ  - สระน้ำบ้านป่าหมอก

                   - ลำเหมืองสาธารณะ

                             - ลำเหมืองบ้านห้วยไซ  - ลำเหมืองบ้านห้วยยาบ  - ลำเหมืองบ้านแม่หาด  - ลำเหมือง

                                ฮ่องห้า  - ลำเหมืองลำ

 

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ลักษณะของป่าไม้  จำแนกเป็น ๒ ลักษณะตามพืชพรรณที่ขึ้นดังนี้

 • ป่าเบญจพรรณ หรือเรียกว่า " ป่าผสมผลัดใบ" หรือ "ป่าโปร่งผสม"
 • ป่าดิบ มีป่าดิบแล้ง พบตามที่ลุ่มชื้น ริมห้วย ลำธาร

 

ด้านการเมือง / การปกครอง

เขตการปกครอง

     ตำบลห้วยยาบ  แบ่งการปกครอง เป็น ๑๖ หมู่บ้าน  มีจำนวนประชากร  ๘,๐๕๔ คน  ชาย  ๓,๘๓๒  คน  หญิง  ๔,๒๒๒ คน (ข้อมูลอำเภอบ้านธิ  ณ  เดือนเมษายน ๒๕๖๕)

 

การเลือกตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบจัดตั้งชุมชนเป็น ๑๖ หมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๖ คน ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง (หมู่บ้านละ ๑ คน)  ประกอบด้วย

 • บ้านแจ้ซ้อน
 • บ้านห้วยยาบ
 • บ้านห้วยม่วง
 • บ้านห้วยไซเหนือ
 • บ้านป่าตึง
 • บ้านสันพระเจ้าแดง
 • บ้านแม่หาด
 • บ้านห้วยไซใต้
 • บ้านห้วยไซกลาง
 • บ้านป่าก้าง-แสนตอ
 • บ้านป่าลาน
 • บ้านป่าหมอก
 • บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา
 • บ้านห้วยไซ
 • บ้านห้วยสุขสวัสดิ์
 • บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา

 

ประชากร

     S__43376642.jpg (405 KB)