huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

เกี่ยวกับ อบต.ห้วยยาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๙๙ หมู่ ๑๔  ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน

     คำขวัญ

          ไหว้สาพระธาตุ ดอยห้างบาตรเป็นศรี ของดีลำไย ผ้าไทยถักทอ ยกยอจักรสาน กล่าวขานงานโคนม ชื่นชมวัฒนธรรม เลิศล้ำภาษายอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบนั้นได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539

ลักษณะภูมิประเทศ

     ภูมิประเภทของตำบลห้วยยาบลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๗๐%  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๒๐ %  และมีพื้นที่ส่วนอื่น๑๐%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) ตำบลห้วยยาบตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง   จังหวัดลำพูน  ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านธิ   ประมาณ ๘  กิโลเมตร

-  ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

-  ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบ้านธิ  จังหวัดลำพูน

-  ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอแม่ออนและอำเภอสันกำแพง   จังวัดเชียงใหม่

-  ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสันกำแพง   จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะภูมิอากาศ

  สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมารสุม  มี ๓ ฤดูกาล  อุณภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี  ๓๒ องค์ศาเซลเซียส  ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๓๘  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  เกิดอุทกภัยเป็นบางครั้งเนื่องจากน้ำระบายไม่ทัน   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  

 

ลักษณะที่ดิน

          ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินร่วนประมาณ ๑๕ %

 

ลักษณะของแหล่งน้ำ

          -แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   -สระน้ำสาธารณะ 

                             - อ่าง กรป.กลางบ้านแจ้ซ้อน   - สระน้ำหมู่บ้านบ้านห้วยยาบ  -สระน้ำบ้านป่าลาน 

   สระน้ำบ้านห้วยไซเหนือ  - สระน้ำบ้านห้วยไซ  -สระน้ำบ้านป่าหมอก

                   -ลำเหมืองสาธารณะ

                             -ลำเหมืองบ้านห้วยไซ  -ลำเหมืองบ้านห้วยยาบ   -ลำเหมืองบ้านแม่หาด  -ลำเหมือง

                                ฮ่องห้า  -ลำเหมืองลำ

 

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ลักษณะของป่าไม้  จำแนกเป็น ๒ ลักษณะตามพืชพรรณที่ขึ้นดังนี้

 • ป่าเบญจพรรณ หรือเรียกว่า " ป่าผสมผลัดใบ" หรือ "ป่าโปร่งผสม"
 • ป่าดิบ มีป่าดิบแล้ง พบตามที่ลุ่มชื้น ริมห้วย ลำธาร

 

ด้านการเมือง / การปกครอง

เขตการปกครอง

     ตำบลห้วยยาบ  แบ่งการปกครอง เป็น ๑๖ หมู่บ้าน  มีจำนวนประชากร  ๘,๐๙๘คน  ชาย  ๓,๓๙๘  คน  หญิง  ๔,๒๐๐ คน (ข้อมูลอำเภอบ้านธิ  ณ  เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙)

 

การเลือกตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบจัดตั้งชุมชนเป็น ๑๖ หมู่บ้าน แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  ๙  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓๒ คน ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง (หมู่บ้านละ ๒ คน)  ประกอบด้วย

 • บ้านแจ้ซ้อน
 • บ้านห้วยยาบ
 • บ้านห้วยม่วง
 • บ้านห้วยไซเหนือ
 • บ้านป่าตึง
 • บ้านสันพระเจ้าแดง
 • บ้านแม่หาด
 • บ้านห้วยไซใต้
 • บ้านห้วยไซกลาง
 • บ้านป่าก้าง-แสนตอ
 • บ้านป่าลาน
 • บ้านป่าหมอก
 • บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา
 • บ้านห้วยไซ
 • บ้านห้วยสุขสวัสดิ์
 • บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา

 

ประชากร

     CCI_000207.jpg (545 KB)