huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

เกี่ยวกับ อบต.ห้วยยาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๙๙ หมู่ ๑๔  ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน

     คำขวัญ

          ไหว้สาพระธาตุ ดอยห้างบาตรเป็นศรี ของดีลำไย ผ้าไทยถักทอ ยกยอจักรสาน กล่าวขานงานโคนม ชื่นชมวัฒนธรรม เลิศล้ำภาษายอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบนั้นได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539

ลักษณะภูมิประเทศ

     ภูมิประเภทของตำบลห้วยยาบลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๗๐%  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๒๐ %  และมีพื้นที่ส่วนอื่น๑๐%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) ตำบลห้วยยาบตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง   จังหวัดลำพูน  ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านธิ   ประมาณ ๘  กิโลเมตร

-  ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

-  ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบ้านธิ  จังหวัดลำพูน

-  ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอแม่ออนและอำเภอสันกำแพง   จังวัดเชียงใหม่

-  ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสันกำแพง   จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะภูมิอากาศ

  สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมารสุม  มี ๓ ฤดูกาล  อุณภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี  ๓๒ องค์ศาเซลเซียส  ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๓๘  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  เกิดอุทกภัยเป็นบางครั้งเนื่องจากน้ำระบายไม่ทัน   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  

 

ลักษณะที่ดิน

          ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินร่วนประมาณ ๑๕ %

 

ลักษณะของแหล่งน้ำ

          -แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   -สระน้ำสาธารณะ 

                             - อ่าง กรป.กลางบ้านแจ้ซ้อน   - สระน้ำหมู่บ้านบ้านห้วยยาบ  -สระน้ำบ้านป่าลาน 

   สระน้ำบ้านห้วยไซเหนือ  - สระน้ำบ้านห้วยไซ  -สระน้ำบ้านป่าหมอก

                   -ลำเหมืองสาธารณะ

                             -ลำเหมืองบ้านห้วยไซ  -ลำเหมืองบ้านห้วยยาบ   -ลำเหมืองบ้านแม่หาด  -ลำเหมือง

                                ฮ่องห้า  -ลำเหมืองลำ

 

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ลักษณะของป่าไม้  จำแนกเป็น ๒ ลักษณะตามพืชพรรณที่ขึ้นดังนี้

 • ป่าเบญจพรรณ หรือเรียกว่า " ป่าผสมผลัดใบ" หรือ "ป่าโปร่งผสม"
 • ป่าดิบ มีป่าดิบแล้ง พบตามที่ลุ่มชื้น ริมห้วย ลำธาร

 

ด้านการเมือง / การปกครอง

เขตการปกครอง

     ตำบลห้วยยาบ  แบ่งการปกครอง เป็น ๑๖ หมู่บ้าน  มีจำนวนประชากร  ๘,๐๙๘คน  ชาย  ๓,๓๙๘  คน  หญิง  ๔,๒๐๐ คน (ข้อมูลอำเภอบ้านธิ  ณ  เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙)

 

การเลือกตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบจัดตั้งชุมชนเป็น ๑๖ หมู่บ้าน แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  ๙  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓๒ คน ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง (หมู่บ้านละ ๒ คน)  ประกอบด้วย

 • บ้านแจ้ซ้อน
 • บ้านห้วยยาบ
 • บ้านห้วยม่วง
 • บ้านห้วยไซเหนือ
 • บ้านป่าตึง
 • บ้านสันพระเจ้าแดง
 • บ้านแม่หาด
 • บ้านห้วยไซใต้
 • บ้านห้วยไซกลาง
 • บ้านป่าก้าง-แสนตอ
 • บ้านป่าลาน
 • บ้านป่าหมอก
 • บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา
 • บ้านห้วยไซ
 • บ้านห้วยสุขสวัสดิ์
 • บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา

 

ประชากร

     ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูล : จากอำเภอบ้านธิ   เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙)ตำบลห้วยยาบ  แบ่งการปกครอง เป็น ๑๖ หมู่บ้าน  มีจำนวนประชากร  ๘,๐๙๘คน  ชาย  ๓,๓๙๘  คน  หญิง  ๔,๒๐๐ คน

 

ลำดับ

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่(ตร.กม)

จำนวนประชาการ

 

 

 

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

บ้านแจ้ซ้อน

๘.๑๙

๓๐๖

๓๐๐

๖๐๖

๒๒๑

บ้านห้วยยาบ

๑.๓๓

๑๒๘

๑๔๙

๒๗๗

๑๐๐

บ้านห้วยม่วง

๓.๑๒

๑๙๙

๒๔๔

๔๔๓

๑๘๒

บ้านห้วยไซเหนือ

๙.๒๘

๒๖๒

๓๒๓

๕๘๕

๒๙๖

บ้านป่าตึง

๑.๖๑

๔๐๒

๓๘๙

๗๙๑

๒๗๘

บ้านสันพระเจ้าแดง

๑.๕๕

๓๐๗

๓๓๑

๖๓๘

๓๑๔

บ้านแม่หาด

๑.๐๔

๑๒๖

๑๓๖

๖๒๖

๑๑๔

บ้านห้วยไซใต้

๖.๑๑

๒๗๕

๒๙๗

๕๗๒

๒๔๒

บ้านห้วยไซกลาง

๓.๑๒

๒๖๕

๓๐๑

๕๖๖

๒๐๖

๑๐

บ้านป่าก้าง-แสนตอ

๑.๔๓

๒๕๔

๒๕๒

๕๐๖

๑๙๖

๑๑

บ้านป่าลาน

๐.๗๙

๑๔๔

๑๖๗

๓๑๑

๑๒๓

๑๒

บ้านป่าหมอก

๑.๑๑

๒๙๐

๒๘๔

๕๗๔

๑๙๖

๑๓

บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา

๓.๔๕

๓๐๘

๓๒๘

๖๓๖

๒๓๙

๑๔

บ้านห้วยไซ

๓.๔๔

๒๖๓

๒๙๔

๕๕๗

๒๐๕

๑๕

บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์

๑.๒๙

๑๙๗

๒๐๗

๔๐๔

๑๔๒

๑๖

บ้านห้วยม่วงไร่-พัฒนา

๓.๑๔

๑๗๒

๑๙๘

๓๗๐

๑๕๐

 

รวม

๕๐

๓๘๙๘

๔2๐๐

๘๐๙๘

๓๒๐๔

 

ช่วงอายุและจำนวนประชากร ข้อมูลจาก อำเภอบ้านธิ  เดือน กันยายน  ๒๕๕๙ ช่วงอายุจำนวนประชากร

-ช่วงอายุระหว่าง ๑-๑๘  ปี   ชาย   ๕๙๘    คน   หญิง     ๕๕๓     คน       รวม ๑,๑๕๑ คน

-ช่วงอายุระหว่าง ๑๙-๓๖  ปี  ชาย  ๙๖๘    คน   หญิง    ๙๘๖      คน      รวม ๑,๙๕๔ คน

-ช่วงอายุระหว่าง ๓๗-๕๔ ปี  ชาย  ๑,๒๐๒   คน   หญิง   ๑,๒๕๒    คน     รวม  ๒,๔๕๔ คน

-ช่วงอายุระหว่าง ๕๕-๗๒ ปี  ชาย   ๙๖๐    คน   หญิง   ๑๐๙๓      คน     รวม ๒,๐๕๓ คน

-ช่วงอายุระหว่าง๗๓ ปีขึ้นไป  ชาย  ๒๗๗    คน   หญิง    ๒๘๓       คน     รวม    ๕๑๐ คน