huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

กิจกรรม

***โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสฯ ***…

Update 23/09/2563 09:22:15

..ดูเพิ่มเติม

*** โรงเรียนผู้สูงอายุ ***…

Update 17/09/2563 10:25:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ณ ศูนย์พ่อดอยหมัด ***…

Update 16/09/2563 10:16:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ***…

Update 12/09/2563 10:32:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน **…

Update 12/09/2563 08:06:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน เพ…

Update 11/09/2563 08:57:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยฯ…

Update 11/09/2563 08:54:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ขอขอบคุณการดำเนินการสร้างถนนบริเวณลานจอดรถ ***…

Update 10/09/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการปักผ้า…

Update 02/09/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***…

Update 28/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม รพสต.ห้วยไซ ***…

Update 27/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ส่งมอบงาน แผนที่ภาษี เฟส 2 ***…

Update 26/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การออกเยี่ยมสมาชิกชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจ…

Update 21/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ…

Update 18/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กีฬาวู้ดบอล ผู้สูงอายุ รร.ผู้สูงอายุฯ ***…

Update 13/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมวันแม่ อำเภอบ้านธิ ***…

Update 12/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***…

Update 10/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ปิดการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ วันสุดท้าย***…

Update 07/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

**** พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับพื้นที่สุ่มเสี่ยงในก…

Update 14/04/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** Big Cleaning Day ***

Update 23/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ส่งมอบห้องน้ำ ผู้พิการ ***…

Update 19/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ…

Update 17/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา หรื…

Update 17/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามในพื้นที่เสี่ยง*…

Update 17/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ สปสช. ***…

Update 26/02/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563…

Update 05/02/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการรับสมัคร กรรมการการเลือ…

Update 05/02/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

"ห้ามบุคคล ทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำ…

Update 05/02/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** Field Day ***

Update 17/01/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ซ่อมถนน สาย ห้วยไซ - ป่าตึง ***…

Update 02/10/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมวาระ ประเพณีตานก๋วยสลาก ***…

Update 20/09/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

** ปลูกต้นไม้ประจำชาติ **…

Update 19/05/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการบรรพชาอุปสมบท ดอยห้างฯ ***…

Update 03/05/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

** โรงเรียนผู้สูงอายุ เมษายน **…

Update 04/04/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** อำเภอเคลื่อนที่ ม.4 ห้วยไซเหนือ ***…

Update 03/04/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

** รถจักรยานพุ่งเสียหลักลงข้างทาง **…

Update 01/04/2562 10:12:20

..ดูเพิ่มเติม

*** สานสายใยร้อยดวงใจ วัยอนุบาล ***…

Update 22/03/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

** โรงเรียน สูงวัย (14 มีนาคม 2562) **…

Update 15/03/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ดับไฟป่า ดอยน้อย ม.4 ห้วยไซ…

Update 05/03/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ดับไฟไหม้ ม.2 บ้านห้วยยาบ ***…

Update 27/02/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม ***…

Update 21/02/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ ***…

Update 28/01/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประเพณียี่เป็ง 2561 ***…

Update 23/11/2561 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม