huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประ…

Update 10/04/2567 17:58:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบ จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจ…

Update 10/04/2567 17:55:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ…

Update 10/04/2567 17:45:00

..ดูเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ Kick off งาน MOI Wast…

Update 20/03/2567 11:26:00

..ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานร่วมประเมิน…

Update 20/02/2567 09:29:00

..ดูเพิ่มเติม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ…

Update 14/02/2567 11:24:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบจัดงานกีฬาผู้สูงอายุอำเภอบ้านธิ…

Update 13/02/2567 16:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน เพื่อจัดทำแผน…

Update 12/02/2567 15:57:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันดินโลก ปี 2566-2567 กระทรวงมหาดไทย…

Update 08/02/2567 15:31:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเค…

Update 08/02/2567 15:21:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน เพื่อจัดทำแผน…

Update 07/02/2567 15:19:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน เพื่อจัดทำแผน…

Update 07/02/2567 15:16:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน เพื่อจัดทำแผน…

Update 06/02/2567 15:05:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ…

Update 06/02/2567 15:02:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมหารือการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สากู่ค…

Update 05/02/2567 15:00:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ…

Update 04/02/2567 14:58:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านพิธีกรรมและภูมิปั…

Update 03/02/2567 14:57:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน เพื่อจัดทำแผน…

Update 02/02/2567 14:55:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน เพื่อจัดทำแผน…

Update 02/02/2567 14:54:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน เพื่อจัดทำแผน…

Update 01/02/2567 14:52:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมโครงการ หน่วยบ…

Update 31/01/2567 14:49:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สังเกตการณ์การก่อสร้างรางระบายน้ำของ ม.5 …

Update 31/01/2567 14:48:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชั…

Update 28/01/2567 14:36:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณ…

Update 26/01/2567 15:58:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต..ห้วยยาบจัดงานกีฬาผู้สูงวัยตำบลห้วยยาบ…

Update 26/01/2567 14:33:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั…

Update 26/01/2567 14:31:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่…

Update 25/01/2567 14:30:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด …

Update 25/01/2567 14:28:00

..ดูเพิ่มเติม

ทำบันทึกตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำ…

Update 23/01/2567 14:23:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร ภายใต้กิจ…

Update 22/01/2567 14:17:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สังเกตการซ่อมแซมถนนเส้นทางบริเวณอ่าง กรป.…

Update 22/01/2567 14:15:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดงานบ้านธิมินิมาราธอน 2024…

Update 21/01/2567 14:12:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุม อปพร.ตำบลห้วยยาบ…

Update 19/01/2567 14:14:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ …

Update 19/01/2567 14:09:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบร่วมทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที…

Update 18/01/2567 14:02:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบวกค…

Update 18/01/2567 13:57:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมโครงการคืนความสุขให้ศรัทธา(บ้านยากไร้)…

Update 16/01/2567 13:53:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัด…

Update 16/01/2567 13:47:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สังเกตการณ์ก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟ…

Update 16/01/2567 11:24:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สังเกตุการณ์และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้…

Update 15/01/2567 11:22:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน ม.ค. ปี…

Update 15/01/2567 11:20:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สังเกตการณ์ก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟ…

Update 15/01/2567 11:14:00

..ดูเพิ่มเติม

จัดกิจกรรม Let's play day

Update 12/01/2567 15:56:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทวนสอบถังขยะเปียกในครัวเรือน ม.…

Update 11/01/2567 15:49:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมหารือการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สากู่ค…

Update 10/01/2567 15:47:00

..ดูเพิ่มเติม

จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลห้วยยา…

Update 10/01/2567 15:44:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สังเกตุการณ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ…

Update 09/01/2567 15:02:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมวางแผนการดำเนินงานของ อบต.ห้วยยาบในปี 2567…

Update 05/01/2567 14:58:00

..ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารเข้าเยี่ยมเยียนนายอำเภอบ้านธิ เนื่องในโอก…

Update 05/01/2567 14:56:00

..ดูเพิ่มเติม

เข้ารับการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปี…

Update 04/01/2567 14:49:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญประจำปี และผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลบ้าน…

Update 02/01/2567 16:20:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีออกกรรม ในประเพณีเข้ากรรมรุกขมูล (ปริวาสกร…

Update 02/01/2567 16:18:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย-ทั่ว…

Update 01/01/2567 16:16:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศก…

Update 01/01/2567 16:14:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 ของศูนย์พั…

Update 28/12/2566 16:12:00

..ดูเพิ่มเติม

เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกา…

Update 28/12/2566 16:10:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ตะไค…

Update 28/12/2566 16:09:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ร่างแผน…

Update 27/12/2566 16:07:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบ จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข…

Update 27/12/2566 16:03:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญประจำปี รพ.สต.ห้วยยาบ…

Update 26/12/2566 15:53:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยปลูกฝังการเรียนรู้ภาษ…

Update 25/12/2566 15:50:00

..ดูเพิ่มเติม

มอบปฏิทินปีใหม่ 25667 ปีมะโรง…

Update 22/12/2566 15:49:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สม…

Update 22/12/2566 15:47:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.11 บ้านป่าลาน ต.ห้…

Update 21/12/2566 15:45:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ด…

Update 21/12/2566 15:41:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเส้นทางบริเวณอ่าง กรป. ม.…

Update 21/12/2566 15:34:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เกี่ยวกับสิทธิและ…

Update 18/12/2566 10:35:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมผู้สูงอายุอำเภอบ้านธิ ครั้งที่ 1/2566…

Update 18/12/2566 09:12:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมกับคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศ…

Update 14/12/2566 10:34:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา…

Update 13/12/2566 10:30:00

..ดูเพิ่มเติม

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน…

Update 13/12/2566 10:22:00

..ดูเพิ่มเติม

รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการประเมินคุณธรรมและควา…

Update 08/12/2566 10:17:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น…

Update 07/12/2566 10:16:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้…

Update 07/12/2566 10:12:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน…

Update 06/12/2566 10:11:00

..ดูเพิ่มเติม

เชิญตัวแทนผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการณ์ในพื้นที่ ร่…

Update 06/12/2566 10:08:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธัน…

Update 05/12/2566 10:06:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566…

Update 01/12/2566 09:59:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอา…

Update 30/11/2566 09:57:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมอนุมัติแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันส…

Update 29/11/2566 09:54:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมกำหนดแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลห้วย…

Update 29/11/2566 09:53:00

..ดูเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ…

Update 29/11/2566 09:47:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชั…

Update 28/11/2566 09:45:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สังเกตการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3…

Update 28/11/2566 09:44:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร…

Update 27/11/2566 09:42:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน…

Update 27/11/2566 09:39:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมสนับสนุนของรางวัลงานสักการะพระนางจามเทวีและงาน…

Update 24/11/2566 09:39:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมสืบสานป๋าเวณี ยี่เป็งจาวยอง…

Update 24/11/2566 09:37:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอก…

Update 24/11/2566 09:32:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่…

Update 23/11/2566 09:31:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประประสบภัย…

Update 23/11/2566 09:29:00

..ดูเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมชมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษ…

Update 22/11/2566 09:28:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดป้าย รพ.สต. ในพื้นที่ตำบลห้วยยาบทั้ง 2…

Update 21/11/2566 09:26:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 29 ปี รพ.สต.ห้วยไซ…

Update 20/11/2566 09:22:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการวางกล่…

Update 17/11/2566 09:21:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมโครงการ Intake Clinic…

Update 16/11/2566 09:19:00

..ดูเพิ่มเติม

พื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยติด…

Update 15/11/2566 09:17:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนายอำเภอบ้านธิคนใ…

Update 12/11/2566 10:19:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบ ร่วมรณรงค์งดเผาตอซังข้าว ฟางข้าว และพื…

Update 10/11/2566 09:10:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567…

Update 09/11/2566 09:12:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566…

Update 06/11/2566 09:09:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบ จัดโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข เย…

Update 03/11/2566 09:07:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปร…

Update 02/11/2566 09:02:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมปรึกษาพูดคุยกับผู้ประกอบการณ์ในพื้นที่ตำบลห้…

Update 01/11/2566 15:59:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาตำบลต้นแบบขับเคลื่อนสินค้…

Update 01/11/2566 08:52:00

..ดูเพิ่มเติม

ต้อนรับท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ที่ได้มาตรวจเยี่ยมการเ…

Update 01/11/2566 08:46:00

..ดูเพิ่มเติม

เยี่ยมผู้สูงอายุและพิการในพื้นที่ ม.15…

Update 31/10/2566 15:50:00

..ดูเพิ่มเติม

พิจารณาแนวเขตที่มีการทับซ้อนระหว่างพื้นที่ของ ต.ห้…

Update 30/10/2566 16:18:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนก…

Update 30/10/2566 16:15:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุดอยห้างบ…

Update 30/10/2566 16:14:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2566…

Update 29/10/2566 16:10:00

..ดูเพิ่มเติม

ธรรมะสัญจรสู่ประชาชน ณ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร…

Update 28/10/2566 16:08:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบเป็นวิทยากรสัมนาถอดบทเรียน"จังหวัดสะอาด…

Update 27/10/2566 16:16:00

..ดูเพิ่มเติม

พัฒนาพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุดอยห้างบาตรเพื่อเตรียม…

Update 27/10/2566 16:05:00

..ดูเพิ่มเติม

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำ…

Update 26/10/2566 16:16:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว…

Update 26/10/2566 16:14:00

..ดูเพิ่มเติม

ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำพูน…

Update 25/10/2566 09:21:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบา…

Update 23/10/2566 09:19:00

..ดูเพิ่มเติม

ธรรมะสัญจรสู่ประชาชน ณ วัดศรีดอนชัย ม.1…

Update 21/10/2566 09:16:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบ เปิดศูนย์บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (O…

Update 20/10/2566 09:14:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวัน…

Update 20/10/2566 09:13:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลบ้านธิ…

Update 19/10/2566 09:09:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท…

Update 19/10/2566 09:07:00

..ดูเพิ่มเติม

ช่วยเหลือผู้พิการทางด้านร่างกาย, การเคลื่อนไหวและส…

Update 19/10/2566 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

นักเรียนผู้สูงวัยตำบลห้วยยาบ เรียนการทำบายศรีสู่ขว…

Update 18/10/2566 08:56:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด…

Update 17/10/2566 08:43:00

..ดูเพิ่มเติม

ธรรมะสัญจรสู่ประชาชน ณ วัดป่าลาน…

Update 14/10/2566 16:29:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566…

Update 13/10/2566 16:26:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น…

Update 12/10/2566 16:24:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ…

Update 12/10/2566 16:19:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชา…

Update 11/10/2566 16:16:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมสร้างทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชี…

Update 11/10/2566 16:12:00

..ดูเพิ่มเติม

เยี่ยมผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในพื…

Update 11/10/2566 16:02:00

..ดูเพิ่มเติม

เยี่ยมผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลห…

Update 09/10/2566 15:59:00

..ดูเพิ่มเติม

ธรรมะสัญจรสู่ประชาชน ณ วัดสันต้นม่วง ม.12 บ้านป่าห…

Update 08/10/2566 15:55:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานนคร 3 ไตเกมส์…

Update 06/10/2566 15:51:00

..ดูเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมชมงาน Environment and Waste Management E…

Update 05/10/2566 14:46:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมสร้างทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชี…

Update 04/10/2566 14:44:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบคว้ารางวัลศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคดีเยี่ยมร…

Update 02/10/2566 14:31:00

..ดูเพิ่มเติม

ธรรมะสัญจรสู่ประชาชน ณ วัดแม่หาด ม.7…

Update 01/10/2566 14:27:00

..ดูเพิ่มเติม

ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบล…

Update 29/09/2566 14:22:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย…

Update 28/09/2566 16:26:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชั…

Update 28/09/2566 14:18:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานเกษียณอายุราชการพนักงาน…

Update 28/09/2566 14:14:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพิจารณาแ…

Update 28/09/2566 14:06:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ …

Update 28/09/2566 14:03:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5…

Update 27/09/2566 16:24:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมการประชุมบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2566/67 โครง…

Update 27/09/2566 16:21:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สังเกตการณ์ก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริม…

Update 27/09/2566 16:14:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบรับรางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…

Update 26/09/2566 16:01:00

..ดูเพิ่มเติม

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึก…

Update 25/09/2566 11:58:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ …

Update 25/09/2566 11:55:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสร…

Update 23/09/2566 11:45:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลบ้านธิ…

Update 23/09/2566 11:42:00

..ดูเพิ่มเติม

เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นท…

Update 20/09/2566 09:13:00

..ดูเพิ่มเติม

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพื้นที่ ม.6 และ ม.11…

Update 20/09/2566 09:07:00

..ดูเพิ่มเติม

พิธีอัญเชิญขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้า…

Update 19/09/2566 09:04:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ประ…

Update 19/09/2566 08:55:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณ…

Update 19/09/2566 08:53:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญขอ…

Update 18/09/2566 10:14:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่ประชาชน ณ วัดป่าค่าง …

Update 17/09/2566 10:10:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่…

Update 15/09/2566 10:07:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมหารือและพิจารณาแนวเขตที่มีการทับซ้อนระหว่างพื้…

Update 14/09/2566 10:02:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ค…

Update 13/09/2566 09:15:00

..ดูเพิ่มเติม

กาดมั่วคัวยอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต…

Update 08/09/2566 09:11:00

..ดูเพิ่มเติม

เด็กๆ ศพด.อบต.ห้วยยาบเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น…

Update 07/09/2566 08:50:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ อพม.จังหวัดลำพูน…

Update 06/09/2566 08:47:00

..ดูเพิ่มเติม

ธรรมะสัญจรสู่ประชาชน ณ วัดห้วยยาบ…

Update 03/09/2566 14:33:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานสืบสานตำนาน ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ประจำปี 2566…

Update 03/09/2566 14:31:00

..ดูเพิ่มเติม

รับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี…

Update 01/09/2566 14:29:00

..ดูเพิ่มเติม

อบรมและลงมือปฏิบัติการนำข้อมูลลงโปรแกรม School Mas…

Update 01/09/2566 14:25:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริ…

Update 31/08/2566 14:20:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่บริเวณลานศาลาประชาคม…

Update 31/08/2566 11:54:00

..ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบกำลังจะม…

Update 31/08/2566 11:52:00

..ดูเพิ่มเติม

5ส โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ที่วัดศรีชัยชุม(ว…

Update 30/08/2566 11:48:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบผ่านการประเมิน ITA ในระดับ A…

Update 29/08/2566 14:24:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลองค์การบริ…

Update 29/08/2566 11:44:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และการเฝ้าระวังโรคติดต…

Update 25/08/2566 14:20:00

..ดูเพิ่มเติม

คุณครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำ…

Update 18/08/2566 14:19:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมปลูกผักสวนครัว ในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้า…

Update 17/08/2566 14:17:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษาและซ้อมแผนเผชิญเหตุ ป…

Update 17/08/2566 14:14:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอก…

Update 16/08/2566 14:13:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ, วางพานพุ่ม และพิธีจ…

Update 12/08/2566 14:11:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพ…

Update 12/08/2566 14:09:00

..ดูเพิ่มเติม

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิร…

Update 12/08/2566 14:07:00

..ดูเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานระบบ School Master โครงการพัฒนาศักยภาพ ค…

Update 11/08/2566 14:04:00

..ดูเพิ่มเติม

มาร่วมกัน Big cleaning วัดป่าค่าง ม.10 ในโครงการวั…

Update 11/08/2566 13:58:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการคืนต้นไม้สู่ป่า พัฒนาดอยงุ้ม ประจำปีงบประมา…

Update 10/08/2566 13:57:00

..ดูเพิ่มเติม

เรียนการทำเทียนเจลแฟนซีของโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลห้ว…

Update 09/08/2566 13:55:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจคุณธรรม…

Update 09/08/2566 13:53:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยา…

Update 05/08/2566 13:52:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยา…

Update 04/08/2566 16:13:00

..ดูเพิ่มเติม

เปิดโครงการรู้ทัน เข้าใจ พิษภัยจากสื่อออนไลน์ ประจ…

Update 04/08/2566 16:03:00

..ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่ประ…

Update 04/08/2566 13:51:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมมอบรถเข็นนั่งและไม้เท้าช่วยเดินให้กับผู้ป่วยติ…

Update 03/08/2566 15:59:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญถนนใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ…

Update 31/07/2566 15:58:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร…

Update 31/07/2566 15:55:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ, วางพานพุ่ม และพิธีจ…

Update 28/07/2566 15:52:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชั…

Update 28/07/2566 15:51:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจกรรมจิตอา…

Update 28/07/2566 15:49:00

..ดูเพิ่มเติม

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทพระเจ้าอยู่หั…

Update 28/07/2566 15:47:00

..ดูเพิ่มเติม

เดินขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566…

Update 27/07/2566 15:44:00

..ดูเพิ่มเติม

Big cleaning ช่วยกันทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่ รพ…

Update 27/07/2566 15:32:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566…

Update 26/07/2566 15:26:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษาและซ้อมแผนเผชิญเหตุ ป…

Update 26/07/2566 15:23:00

..ดูเพิ่มเติม

เข้ารับการตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ…

Update 26/07/2566 15:22:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์ก…

Update 25/07/2566 15:12:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมโครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล…

Update 25/07/2566 15:11:00

..ดูเพิ่มเติม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยยาบเป็นวิทยาก…

Update 24/07/2566 15:07:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจนิเทศโครงการ และติดตาม…

Update 21/07/2566 15:05:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสืบสานประเพณีวันเข้าพรร…

Update 20/07/2566 08:49:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมรับฟังการประเมินชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ ในกา…

Update 18/07/2566 08:45:00

..ดูเพิ่มเติม

ทีมห้วยยาบอะคาเดมี ได้ไปแข่งฟุตบอลนัดกระชับมิตร ณ …

Update 17/07/2566 14:14:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา…

Update 14/07/2566 14:45:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ…

Update 14/07/2566 14:42:00

..ดูเพิ่มเติม

5ส ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข…

Update 14/07/2566 14:40:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบ ติดตั้งไฟกิ่งโซล่าเซลล์เพิ่มความสว่าใน…

Update 13/07/2566 14:36:00

..ดูเพิ่มเติม

นักเรียนผู้สูงวัยตำบลห้วยยาบเรียนการเต้นบาสโลบ เพื…

Update 12/07/2566 14:27:00

..ดูเพิ่มเติม

ปิดโครงการอบรมทักษะฟุตบอล Season 2…

Update 09/07/2566 14:21:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระย…

Update 07/07/2566 14:19:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญบ้านใหม่ และพิธีมอบบ้านธารน้ำใจ…

Update 06/07/2566 14:14:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบได้ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองในพื้นที่ ม.5…

Update 05/07/2566 09:37:00

..ดูเพิ่มเติม

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลห้วยยาบได้เรียนรู้การ…

Update 05/07/2566 09:36:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมมอบถุงยังชีพกาชาด ให้กับพี่น้องในพื้นที่ตำบลห้…

Update 03/07/2566 09:24:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าลาน หมู่ 11…

Update 02/07/2566 09:23:00

..ดูเพิ่มเติม

มอบอุปกรณ์กีฬาวู้ดบอล…

Update 30/06/2566 09:21:00

..ดูเพิ่มเติม

แข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ทีมอบต.ห้วยยาบ vs ทีมเท…

Update 29/06/2566 09:14:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชั…

Update 28/06/2566 09:11:00

..ดูเพิ่มเติม

ฉีดพ่นควันไล่ยุงให้กับพี่น้องในพื้นที่หมู่ 14…

Update 28/06/2566 09:09:00

..ดูเพิ่มเติม

เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมมอบทรายอะเบทใ…

Update 27/06/2566 09:07:00

..ดูเพิ่มเติม

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลดำเนินงานป…

Update 26/06/2566 09:04:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพ…

Update 26/06/2566 09:01:00

..ดูเพิ่มเติม

ตรวจสถานประกอบกิจการที่มาขอต่อใบอนุญาตฯ…

Update 23/06/2566 08:58:00

..ดูเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะ ป.ป.ส. ที่ได้เข้ามาติดตามการดำเนินงานด้…

Update 23/06/2566 08:54:00

..ดูเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ จักสานตะกร้า…

Update 23/06/2566 08:50:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมโครงการเสริมสร้างพลังใจกลุ่มเปราะบางตำบลห้วยยา…

Update 22/06/2566 14:28:00

..ดูเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศความสนุกของการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิต…

Update 22/06/2566 08:52:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นประชาชนที่ไม่สาม…

Update 21/06/2566 15:47:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำของ ม.1 - ม.2…

Update 20/06/2566 15:45:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมโครงการขยับกายสบายจิต ส่งเสริมสุขภาพชีวิตด้วยบ…

Update 20/06/2566 15:42:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยยาบเพื่อจัดท…

Update 19/06/2566 15:32:00

..ดูเพิ่มเติม

ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน…

Update 19/06/2566 15:31:00

..ดูเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล…

Update 17/06/2566 15:28:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในพิธีทำบุญสำนักงานใหม่ ทต.…

Update 16/06/2566 15:26:00

..ดูเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยยาบ ปีการศึ…

Update 15/06/2566 15:22:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือนสหกรณ์โคนมลำพูน…

Update 15/06/2566 15:20:00

..ดูเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีมอบ…

Update 15/06/2566 15:18:00

..ดูเพิ่มเติม

รับมอบลูกอ๊อดอึ่งอ่างสำหรับปล่อยในพื้นที่ตำบลห้วยย…

Update 14/06/2566 15:16:00

..ดูเพิ่มเติม

ทำบุญเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เนื่องในวันครบรอบ 121 ปี…

Update 13/06/2566 15:08:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำของ ม.8 ม.9 ม.3 ม.16…

Update 12/06/2566 15:03:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญใจบ้าน หมู่ 6 บ้านสันพระเจ้าแดง…

Update 12/06/2566 15:02:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีอัฏฐมีบูชา ณ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร…

Update 11/06/2566 15:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมถ่ายทำสกุปข่าวโคขาวลำพูน…

Update 11/06/2566 14:58:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยป้องกันเด็กจมน้ำป…

Update 09/06/2566 14:56:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ …

Update 08/06/2566 14:54:00

..ดูเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยยาบ ปีการศึกษา …

Update 08/06/2566 14:47:00

..ดูเพิ่มเติม

อบรมเทคนิคการใช้สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนผ…

Update 07/06/2566 14:44:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมตรวจปัสสาวะบุคคลกลุ่มเสี่ยงในชุมชนอีกครั้ง ตาม…

Update 07/06/2566 14:42:00

..ดูเพิ่มเติม

ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริ…

Update 06/06/2566 14:39:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธี…

Update 03/06/2566 14:37:00

..ดูเพิ่มเติม

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยห้างบาตร ประจำปี 2566…

Update 03/06/2566 14:35:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายพระราช…

Update 03/06/2566 14:31:00

..ดูเพิ่มเติม

ปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2566…

Update 02/06/2566 14:28:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสวั…

Update 02/06/2566 09:25:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบรับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประ…

Update 02/06/2566 09:24:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาด้าน…

Update 02/06/2566 09:22:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ…

Update 31/05/2566 09:05:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด…

Update 30/05/2566 09:03:00

..ดูเพิ่มเติม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานสรงน้ำพระธาตุดอยห้างบาต…

Update 30/05/2566 09:03:00

..ดูเพิ่มเติม

สัมมนาแผนการส่งเสริมการสร้างเมืองอัจฉริยะระดับท้อง…

Update 29/05/2566 09:02:00

..ดูเพิ่มเติม

สนับสนุนพื้นที่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพร…

Update 27/05/2566 14:10:00

..ดูเพิ่มเติม

สรงน้ำพระธาตุฯ วัดห้วยไซกลาง (ดอยน้อย)…

Update 27/05/2566 09:01:00

..ดูเพิ่มเติม

ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุดอยห…

Update 26/05/2566 11:38:00

..ดูเพิ่มเติม

สืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยห้างบาตร ประจำปี 2566…

Update 25/05/2566 14:17:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล…

Update 24/05/2566 14:15:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมตรวจปัสสาวะบุคคลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ม.9…

Update 24/05/2566 14:13:00

..ดูเพิ่มเติม

กีฬามวลชน ประจำปี 2566 อำเภอบ้านธิคัพ…

Update 23/05/2566 14:09:00

..ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดย…

Update 22/05/2566 14:07:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุฯ และยกช่อฟ้าวัดป่าตึง…

Update 19/05/2566 14:04:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมฟังการนำเสนอระบบ Lamphun care…

Update 18/05/2566 13:52:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมสรงน้ำพระธาตุวัดห้วยยาบ…

Update 17/05/2566 13:48:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมตรวจปัสสาวะบุคคลกลุ่มเสี่ยงในชุมชนของ…

Update 16/05/2566 13:45:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สม…

Update 15/05/2566 13:41:00

..ดูเพิ่มเติม

บุคลากรจากเทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ เข้ามาศึกษาดูงานท…

Update 12/05/2566 13:38:00

..ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกส…

Update 09/05/2566 13:31:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวัดห้วยไซ…

Update 09/05/2566 13:29:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมการลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และได…

Update 08/05/2566 13:27:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลก่อนเปิดเทอม…

Update 08/05/2566 13:24:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มถวายสั…

Update 06/05/2566 13:19:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566…

Update 04/05/2566 13:13:00

..ดูเพิ่มเติม

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖…

Update 04/05/2566 13:09:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน…

Update 03/05/2566 15:56:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำทิพย์ดอยห้างบาตร…

Update 03/05/2566 11:29:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบน้ำประปา หมู่ 1 บ้านแจ้ซ้อน…

Update 02/05/2566 15:54:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงให…

Update 02/05/2566 15:39:00

..ดูเพิ่มเติม

ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ…

Update 02/05/2566 15:36:00

..ดูเพิ่มเติม

แจกจ่ายน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน…

Update 01/05/2566 14:42:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมการดำเนินงานประจำเดือน…

Update 01/05/2566 14:38:00

..ดูเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น…

Update 01/05/2566 14:35:00

..ดูเพิ่มเติม

ปิดโครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอล…

Update 28/04/2566 14:29:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเปิดเทอม…

Update 28/04/2566 14:15:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มโคนมมูลสัตว์ส่งกลิ่นเหม็น หมู…

Update 25/04/2566 13:18:00

..ดูเพิ่มเติม

ถวายพวงมาลาเป็นราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช…

Update 25/04/2566 13:11:00

..ดูเพิ่มเติม

อสม.อำเภอบ้านธิ รดน้ำดำหัว ผู้บริหารท้องถิ่น และหั…

Update 21/04/2566 09:17:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมตรวจปัสสาวะบุคคลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน…

Update 21/04/2566 09:14:00

..ดูเพิ่มเติม

รดน้ำดำหัวนายอำเภอบ้านธิ เพื่อเป็นสิริมงคล ให้โชคด…

Update 20/04/2566 09:08:00

..ดูเพิ่มเติม

ระวังฮีทสโตรก(Heat Stroke) ภาวะอากาศร้อนมาเยือนอาจ…

Update 19/04/2566 14:31:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมร่วมงานสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย…

Update 18/04/2566 09:46:00

..ดูเพิ่มเติม

รดน้ำดำหัวผู้ว่าฯ และนายก อบจ.เพื่อเป็นสิริมงคลในว…

Update 17/04/2566 09:49:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายหุ่นปั้น เหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย และคร…

Update 12/04/2566 09:43:00

..ดูเพิ่มเติม

รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปี๋ใ…

Update 12/04/2566 09:38:00

..ดูเพิ่มเติม

เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เรียนรู้การรดน้ำดำหัวและ…

Update 12/04/2566 09:36:00

..ดูเพิ่มเติม

สำหรับผู้สูงอายุแล้วนอกจากสุขภาพกายดีแล้ว สุขภาพใจ…

Update 12/04/2566 09:33:00

..ดูเพิ่มเติม

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ…

Update 11/04/2566 09:28:00

..ดูเพิ่มเติม

จุดให้บริการและช่วยเหลือประชาชน อบต.ห้วยยาบพร้อมให…

Update 11/04/2566 09:02:00

..ดูเพิ่มเติม

ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปี๋ใหม่เมือง…

Update 11/04/2566 08:59:00

..ดูเพิ่มเติม

นี่คือจุดเริ่มต้น และก้าวแรกของห้วยยาบอะคาเดมี่…

Update 11/04/2566 08:57:00

..ดูเพิ่มเติม

ดำหัวปี๋ใหม่เมือง ผู้เฒ่าอาวุโส ตำบลห้วยยาบ…

Update 11/04/2566 08:55:00

..ดูเพิ่มเติม

รับมอบเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ดีเยี่ยม…

Update 07/04/2566 08:51:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมผลการดำเนินงานประจำเดือน…

Update 07/04/2566 08:50:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน…

Update 06/04/2566 08:48:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธ…

Update 06/04/2566 08:46:00

..ดูเพิ่มเติม

เปิดเทอมโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลห้วยยาบวันแรก…

Update 05/04/2566 11:54:00

..ดูเพิ่มเติม

วางท่อบริเวณหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้ว…

Update 05/04/2566 08:49:00

..ดูเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง…

Update 05/04/2566 08:44:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยยาบ…

Update 05/04/2566 08:41:00

..ดูเพิ่มเติม

ดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร…

Update 04/04/2566 11:52:00

..ดูเพิ่มเติม

อบรมประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา…

Update 04/04/2566 11:44:00

..ดูเพิ่มเติม

เปิดโครงการฝึกอบรมด้านทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด…

Update 03/04/2566 11:42:00

..ดูเพิ่มเติม

เยี่ยมและติดตามการก่อสร้างบ้าน ของโครงการบ้านพอเพี…

Update 02/04/2566 11:38:00

..ดูเพิ่มเติม

เข้าร่วมกิจกรรมบวชภาคฤดูร้อนมีสามเณรจำนวน 29 รูป …

Update 01/04/2566 11:34:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็…

Update 31/03/2566 11:27:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชั…

Update 28/03/2566 11:22:00

..ดูเพิ่มเติม

อบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน…

Update 28/03/2566 11:08:00

..ดูเพิ่มเติม

เด็กๆ เรียนรู้ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น…

Update 27/03/2566 11:03:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน…

Update 27/03/2566 10:58:00

..ดูเพิ่มเติม

ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการและพนักงานจ้างที่ดี…

Update 27/03/2566 10:55:00

..ดูเพิ่มเติม

มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภ…

Update 26/03/2566 10:51:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้…

Update 25/03/2566 10:42:00

..ดูเพิ่มเติม

พื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ม…

Update 25/03/2566 10:33:00

..ดูเพิ่มเติม

วันสานสายใย ร้อยดวงใจ วัยอนุบาล ประจำปีการศึกษา 25…

Update 24/03/2566 10:30:00

..ดูเพิ่มเติม

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ม.3 และ ม.10…

Update 24/03/2566 10:27:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ…

Update 23/03/2566 10:23:00

..ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้แบบ Project Approach สำหรับเด็ก…

Update 23/03/2566 10:16:00

..ดูเพิ่มเติม

ซ้อมรับวุฒิบัตร นักเรียนอนุบาลฯ…

Update 23/03/2566 10:12:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2566…

Update 22/03/2566 16:29:00

..ดูเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลห้วยยาบ…

Update 22/03/2566 16:26:00

..ดูเพิ่มเติม

ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุ…

Update 21/03/2566 16:24:00

..ดูเพิ่มเติม

ห้วยยาบรวมใจ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น…

Update 21/03/2566 16:20:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ…

Update 18/03/2566 16:18:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี ร.5 เนื…

Update 18/03/2566 16:15:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 16 หมู่บ้า…

Update 17/03/2566 16:13:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาฯ (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน…

Update 17/03/2566 16:09:00

..ดูเพิ่มเติม

บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566…

Update 17/03/2566 10:30:00

..ดูเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรซ้อมความเข้าใจ กฎหมาย ข้อบังคับ เกี่ยว…

Update 16/03/2566 14:14:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดข…

Update 14/03/2566 13:41:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้…

Update 13/03/2566 11:46:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานกิจกรรม สืบฮีต ตวยฮอย วิถีไตยอง ครั้งที่ 15…

Update 11/03/2566 11:42:00

..ดูเพิ่มเติม

ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน…

Update 11/03/2566 11:40:00

..ดูเพิ่มเติม

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ม.5 บ้านป่าตึง…

Update 10/03/2566 11:38:00

..ดูเพิ่มเติม

ระวังเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม…

Update 10/03/2566 11:37:00

..ดูเพิ่มเติม

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

Update 09/03/2566 11:35:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กแล…

Update 08/03/2566 11:33:00

..ดูเพิ่มเติม

ห้วยยาบร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%…

Update 08/03/2566 11:31:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.10 บ้านแสนตอ…

Update 07/03/2566 11:24:00

..ดูเพิ่มเติม

เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์…

Update 07/03/2566 11:23:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.7 บ้านแม่หาด…

Update 07/03/2566 11:20:00

..ดูเพิ่มเติม

ติดตั้งกล้อง CCTV ม.6 และ ม.13…

Update 04/03/2566 11:19:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา…

Update 03/03/2566 11:16:00

..ดูเพิ่มเติม

อบรมให้ความรู้ TraffyFondue และ QGIS…

Update 03/03/2566 11:15:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.9 บ้านห้วยไซกลาง…

Update 03/03/2566 11:11:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศล ประชุมเพลิง …

Update 02/03/2566 10:48:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.4 บ้านห้วยไซเหนือ…

Update 02/03/2566 10:46:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.15 บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์…

Update 02/03/2566 10:32:00

..ดูเพิ่มเติม

ฮ่วมกั๋นตานตอด โอบกอดเมืองหละปูน และจัดทำแผนพัฒนาท…

Update 01/03/2566 10:27:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพค.ตำบลห้วยยาบ…

Update 01/03/2566 10:01:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.14 บ้านห้วยไซ…

Update 01/03/2566 09:58:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.8 บ้านห้วยไซใต้…

Update 01/03/2566 09:56:00

..ดูเพิ่มเติม

เชิญร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ…

Update 01/03/2566 09:52:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.5 บ้านป่าตึง…

Update 28/02/2566 09:49:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.12 บ้านป่าหมอก…

Update 28/02/2566 09:35:00

..ดูเพิ่มเติม

อบรมโครงการธนาคารขยะ…

Update 27/02/2566 09:33:00

..ดูเพิ่มเติม

ทำบุญถนน ม.8 บ้านห้วยไซใต้…

Update 25/02/2566 09:31:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.6 บ้านสันพระเจ้าแดง…

Update 24/02/2566 16:16:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.11 บ้านป่าลาน…

Update 24/02/2566 09:27:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.16 บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา…

Update 23/02/2566 16:12:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม หมู่ 3 บ้านห้วยม่วง…

Update 23/02/2566 16:09:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภ…

Update 23/02/2566 16:08:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.2 บ้านห้วยยาบ…

Update 22/02/2566 16:04:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคม ม.1 บ้านแจ้ซ้อน…

Update 22/02/2566 14:19:00

..ดูเพิ่มเติม

ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ ถนน,ไฟฟ้า บ้านห้วยไซเหนื…

Update 21/02/2566 13:57:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน…

Update 21/02/2566 13:54:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ …

Update 21/02/2566 13:50:00

..ดูเพิ่มเติม

พิธีห่มผ้าพระธาตุและเครื่องสักการะครูบาเจ้าศรีวิชั…

Update 20/02/2566 13:48:00

..ดูเพิ่มเติม

แห่อัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย และพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุ…

Update 19/02/2566 13:43:00

..ดูเพิ่มเติม

จิตอาสาเตรียมสถานที่จัดงานเตียวขึ้นดอยงุ้ม…

Update 17/02/2566 13:40:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมจิตอาสาพัฒนา ณ อ.บ้านธิ…

Update 16/02/2566 11:04:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมสัญญารัก ที่ไอรักบ้านธิ…

Update 14/02/2566 11:00:00

..ดูเพิ่มเติม

เช็คความพร้อมเตรียมงานเตียวขึ้นดอยงุ้ม…

Update 13/02/2566 16:33:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามั…

Update 13/02/2566 16:31:00

..ดูเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักเรียนผู้สูงวัยตำบลห้วยยาบรุ่นที่ 6…

Update 09/02/2566 16:28:00

..ดูเพิ่มเติม

ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม…

Update 09/02/2566 16:26:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมทำแนวกันไฟ ในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าแ…

Update 08/02/2566 16:22:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมงานพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุฯ ประเพณีเตีย…

Update 07/02/2566 16:20:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของและการเรียนรู้…

Update 07/02/2566 16:17:00

..ดูเพิ่มเติม

รณรงค์ห้ามเผาป่า เผาขยะ และเผาพื้นที่ทางการเกษตร…

Update 06/02/2566 16:15:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีออกนิโรธกรรม ณ วัดดอยน้อย…

Update 04/02/2566 16:11:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชในตำบลห้วยยาบ…

Update 03/02/2566 16:17:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน องค์กา…

Update 03/02/2566 09:43:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สำรวจ และดูแลการพัฒนาพื้นที่…

Update 02/02/2566 09:40:00

..ดูเพิ่มเติม

ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายชื่อ ภาษี ที่ดินและส…

Update 02/02/2566 09:38:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีบุญเข้ากรรม ณ วัดห้วยไซกลาง…

Update 02/02/2566 09:35:00

..ดูเพิ่มเติม

เชิญร่วมงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สากู่ครูบา ที่ผ…

Update 01/02/2566 09:32:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ตะไค…

Update 31/01/2566 09:26:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงาน 2566 ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัย…

Update 30/01/2566 16:01:00

..ดูเพิ่มเติม

เปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร องค์การบริหารส…

Update 30/01/2566 15:58:00

..ดูเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีโรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยยาบ…

Update 27/01/2566 15:56:00

..ดูเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศงานมหกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ ประจำปี …

Update 26/01/2566 15:50:00

..ดูเพิ่มเติม

เชิญร่วมงานกีฬาสี โรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยยาบ…

Update 24/01/2566 15:47:00

..ดูเพิ่มเติม

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้…

Update 23/01/2566 15:44:00

..ดูเพิ่มเติม

ซ้อมใหญ่รับปัญญาบัตร…

Update 23/01/2566 15:36:00

..ดูเพิ่มเติม

เชิญร่วมงาน มหกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ ประจำปี 25…

Update 20/01/2566 15:17:00

..ดูเพิ่มเติม

กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะและขนมูลฝอยเดือน ก.พ…

Update 19/01/2566 15:15:00

..ดูเพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล ในโครงการอุปสมบท 9…

Update 19/01/2566 15:11:00

..ดูเพิ่มเติม

เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรา…

Update 17/01/2566 14:57:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชาคมช่วยเหลืออุทกภัย กับพี่น้องประชาชน…

Update 17/01/2566 14:54:00

..ดูเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุเกิน 100 ปี …

Update 16/01/2566 14:51:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานวันครู ประจำปี 2566…

Update 16/01/2566 14:14:00

..ดูเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566…

Update 14/01/2566 14:11:00

..ดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดีต้อนรับนายอำเภอคนใหม่…

Update 13/01/2566 14:07:00

..ดูเพิ่มเติม

เชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ 2566…

Update 12/01/2566 14:02:00

..ดูเพิ่มเติม

ผู้ปกครองอุ่นใจ ปลอดภัยทุกวัน…

Update 11/01/2566 13:58:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม…

Update 11/01/2566 10:28:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม…

Update 10/01/2566 13:53:00

..ดูเพิ่มเติม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566…

Update 09/01/2566 15:36:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลฯ วันที่ 9 …

Update 09/01/2566 15:33:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีบรรพชา อุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลฯ…

Update 08/01/2566 15:29:00

..ดูเพิ่มเติม

ขั้นตอนการชำระภาษี และวิธีการชำระเงิน…

Update 08/01/2566 14:04:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สำรวจลำเหมืองที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน…

Update 07/01/2566 09:54:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมงาน โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป…

Update 03/01/2566 15:25:00

..ดูเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ ปลัดอบต.ห้วยยาบ คนใหม่…

Update 03/01/2566 13:53:00

..ดูเพิ่มเติม

สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย…

Update 31/12/2565 13:50:00

..ดูเพิ่มเติม

สวัสดีปีใหม่ 2566

Update 31/12/2565 13:44:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดงาน ไอรักบ้านธิ ปี 2…

Update 29/12/2565 13:41:00

..ดูเพิ่มเติม

เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่เกิน 100 ปี ณ บ้านห้วยม่วง…

Update 29/12/2565 13:38:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเ…

Update 29/12/2565 13:34:00

..ดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนอน…

Update 29/12/2565 13:31:00

..ดูเพิ่มเติม

เปิดโครงการ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศ…

Update 29/12/2565 11:44:00

..ดูเพิ่มเติม

จัดกิจกรรม เฮาฮักห้วยยาบ ครั้งที่ 2…

Update 28/12/2565 11:41:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุอำเภอบ้านธิ…

Update 27/12/2565 11:39:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายความรู้ด้านการเกษตร งานเกษตรแฟร์ และข…

Update 24/12/2565 11:35:00

..ดูเพิ่มเติม

เปิดกิจกรรม วิ่งเทรล พิชิตดอยงุ้ม…

Update 24/12/2565 11:34:00

..ดูเพิ่มเติม

เปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิ…

Update 23/12/2565 11:29:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์…

Update 22/12/2565 11:26:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า…

Update 22/12/2565 11:23:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญภาวนา ทำบุญตักบาตร พ…

Update 22/12/2565 11:20:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องผักและผลไม้ ศพด.อบต.ห้วยยา…

Update 21/12/2565 11:17:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญประจำปี สืบชะตาและถวายต้นเงิน ณ โรงพย…

Update 20/12/2565 11:13:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมมอบผ้าห่มพระราชทานต้านภัยหนาว แก่ผู้สูงอายุ…

Update 19/12/2565 11:10:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชั…

Update 16/12/2565 11:07:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ต.ห้วยยาบ…

Update 16/12/2565 11:04:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจเรื่องร้องเรียน น้ำทิ้งเน่าเสีย ม.6 บ…

Update 16/12/2565 11:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานพิธีมอบปัญญาบัตรนักเรียนผู้สูงวัยสามไตบ้านธ…

Update 15/12/2565 11:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน …

Update 15/12/2565 10:57:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทา…

Update 14/12/2565 10:51:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม…

Update 14/12/2565 10:44:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ ระดับภาคเหนือ…

Update 13/12/2565 10:37:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สำรวจแนวถนน และไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่4 บ้าน…

Update 13/12/2565 10:34:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านสีขาว ปลอดยาเสพ…

Update 13/12/2565 10:31:00

..ดูเพิ่มเติม

ประกวดคาวเกิร์ล งานเกษตรแฟร์ และของดีตำบลห้วยยาบ…

Update 10/12/2565 10:25:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมในงานเกษตรแฟร์ ของดีตำบลห้วยยาบ…

Update 09/12/2565 10:24:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับ…

Update 09/12/2565 10:18:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านสีขาว ปลอดยาเสพ…

Update 08/12/2565 09:57:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานรวมน้ำใจ ให้กาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงปร…

Update 06/12/2565 09:48:00

..ดูเพิ่มเติม

ประกวดรำวงย้่อนยุค งานเกษตรแฟร์ และของดีตำบลห้วยยา…

Update 06/12/2565 09:39:00

..ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ…

Update 06/12/2565 09:19:00

..ดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ ร.9 และวันพ่อแ…

Update 05/12/2565 09:16:00

..ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย ที่ได้รับผล…

Update 03/12/2565 09:12:00

..ดูเพิ่มเติม

ทีมงานป้องกันสาธารณภัย สำนักปลัดลงพื้นที่ดูแลตัดต้…

Update 02/12/2565 15:03:00

..ดูเพิ่มเติม

แจ้งวันเปิดให้บริการ และวันหยุดราชการ อบต.ห้วยยาบ…

Update 01/12/2565 14:57:00

..ดูเพิ่มเติม

ดูแลการซ่อมแซมถนนที่ตัดขาดจากอุทกภัย ถนนเส้นทางขึ้…

Update 30/11/2565 14:47:00

..ดูเพิ่มเติม

เชิญร่วมขับเคลื่อนโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน…

Update 30/11/2565 14:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***นายก...ชวนชิม...***

Update 29/11/2565 18:13:00

..ดูเพิ่มเติม

ประกวดหนูน้อยคาวบอย คาวเกิร์ล ในงานเกษตรแฟร์ และขอ…

Update 29/11/2565 14:18:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอบ้านธิ ในโ…

Update 29/11/2565 14:16:00

..ดูเพิ่มเติม

***ร่วมทำบุญครบรอบ 28 ปี รพ.สต.บ้านห้วยไซ***…

Update 27/11/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบ เชิญประชาชนร่วมงาน "เกษตรแฟร์และของดีต…

Update 25/11/2565 08:40:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรมธนาคารขยะตำบลห้วยยาบ ทุกวันพุธ ที่ 4 ของ…

Update 23/11/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลห้วยยาบ***…

Update 23/11/2565 08:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนในค…

Update 22/11/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ประจ…

Update 21/11/2565 08:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ตำบลห้…

Update 16/11/2565 17:35:00

..ดูเพิ่มเติม

***ศึกษาดูงานโฮมสเตย์ห้วยทรายขาว ชุมชนบ้านทาป่าเปา…

Update 11/11/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***สำรวจการติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน …

Update 10/11/2565 14:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการตำบล …

Update 10/11/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ภาพกิจกรรมช่วงเย็น วันที่สอง พบกับการประกวดกิจก…

Update 08/11/2565 18:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ภาพกิจกรรมช่วงเช้า วันที่สอง การดำเนินประกวดกิจ…

Update 08/11/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ภาพกิจกรรมวันที่หนึ่ง กิจกรรมประเพณียี่เป็งตำบล…

Update 07/11/2565 18:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ทำกระทงเล็กในวันประเพณียี่เป็ง ของเด็กๆโรงเรียน…

Update 07/11/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***สัมภาษณ์สดจาก (สวท.ลำพูน) FM 95 สถานีวิทยุกระจา…

Update 07/11/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***สังเกตุการณ์จุดรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565…

Update 04/11/2565 15:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการคืนสู่อ้อมกอดของชุมชน บ้านห้วยยาบ***…

Update 04/11/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือน***…

Update 03/11/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ยี่เป็งห้วยยาบ

Update 02/11/2565 13:37:00

..ดูเพิ่มเติม

***แสดงความยินดีกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา…

Update 01/11/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในก…

Update 30/10/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลระบบประปาเบื้องต้น **…

Update 28/10/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ตรวจสอบ​การขออนุญาต​ใช้พื้นที่ป่า โครงการก่อสร้…

Update 27/10/2565 16:35:00

..ดูเพิ่มเติม

***รับนโยบายการปฎิบัติราชการ จากผู้ว่าราชการจังหวั…

Update 27/10/2565 13:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรมธนาคารขยะตำบลห้วยยาบ***…

Update 26/10/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแ…

Update 25/10/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามท…

Update 23/10/2565 08:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ออกปฏิบัติการให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรา…

Update 22/10/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระด…

Update 20/10/2565 13:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยยาบ…

Update 20/10/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลห้วยยาบ***…

Update 19/10/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบันข…

Update 18/10/2565 14:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***แสดงความยินดีกับ คุณครู ที่ได้ทำการโอนย้ายมาปฎิ…

Update 18/10/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** คาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20 ณ …

Update 18/10/2565 08:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม งานประเพณียี่เป็ง ตำบลห้ว…

Update 17/10/2565 13:36:00

..ดูเพิ่มเติม

***พิธีทำบุญ เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565…

Update 17/10/2565 10:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***แสดงความยินดีกับ ครูผู้ช่วย ได้ทำการโอนย้าย ไปป…

Update 17/10/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม…

Update 13/10/2565 18:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน…

Update 13/10/2565 07:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่สำรวจบ้าน เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัย ใน…

Update 12/10/2565 16:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรหน่วยงานแ…

Update 12/10/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ…

Update 11/10/2565 13:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ปร…

Update 11/10/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ จำนวน 12 รูป จา…

Update 11/10/2565 07:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***อำนวยความสะดวก และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยส…

Update 10/10/2565 17:45:00

..ดูเพิ่มเติม

***มอบสิ่งของพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ …

Update 10/10/2565 15:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรมวันออกพรรษา (ตานก๋วยสลาก) วัดพระธาตุดอยห…

Update 10/10/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ให้ความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในสถานศึกษา และต…

Update 07/10/2565 14:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***พัฒนา ทำความสะอาด เตรียมจัดกิจกรรมประเพณีตานก๋ว…

Update 07/10/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของ…

Update 05/10/2565 13:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ขอเชิญชวน ร่วมประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดพระธาตุดอ…

Update 03/10/2565 17:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ยากไร้ ตำบลห้วยยาบ …

Update 03/10/2565 13:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรมธรรมะสัญจร ณ วัดสันกอแงะ หมู่ที่ 1 ตำบลห…

Update 02/10/2565 18:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสาม…

Update 29/09/2565 13:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ร่วมแสดงความยินดี แด่คุณครูสุมาลา พัฒนกิจเกษตร …

Update 29/09/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมร่างแผนปฏิบัติการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 …

Update 28/09/2565 11:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2…

Update 28/09/2565 07:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พืชผลทางการเกษตรเสียห…

Update 27/09/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ …

Update 26/09/2565 16:35:00

..ดูเพิ่มเติม

***ธรรมะสัญจร เพื่อเกลาจิตใจ ไปพร้อมกัน ณ วัดป่าลา…

Update 25/09/2565 19:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่ตรวจสภาพที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง ที่เกิดจา…

Update 25/09/2565 17:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***พิธีงานวันสัตมวาร (ปิดศพ)พระครูบาใบฏีกาสุเทพเขม…

Update 25/09/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการ นายอำเภอชวนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันธรรมเ…

Update 25/09/2565 07:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***งานทำบุญฉลองครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาลบ้านธิ ครบรอบ…

Update 24/09/2565 08:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่…

Update 23/09/2565 13:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสาม…

Update 23/09/2565 13:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้แ…

Update 23/09/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจา…

Update 22/09/2565 11:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมงานประเพณียี่เป็ง ตำบลห้วยยาบ ประจำปี 256…

Update 22/09/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการฝึกอบรมสร้างทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมคุณภา…

Update 21/09/2565 13:18:00

..ดูเพิ่มเติม

***จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อปรับปรุงภูมิท…

Update 21/09/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ห้วยยาบ ในกา…

Update 19/09/2565 10:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรมคณิตคิดสนุก เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลอง…

Update 19/09/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพใจและแ…

Update 19/09/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรมธรรมะสัญจร วัดป่าตึง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยย…

Update 18/09/2565 19:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำ ที่น้ำตกตาดหลวง บ้านห้วยม่ว…

Update 18/09/2565 08:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***หารือแนวทางซ่อมแซมปรับปรุงลำเหมือง ถนน และ จุดเ…

Update 16/09/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสาม…

Update 16/09/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่สำรวจลำเหมืองที่ขาด ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด…

Update 14/09/2565 15:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการฝึกอบรมสร้างทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมคุณภา…

Update 14/09/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำ แ…

Update 13/09/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ธรรมะสัญจร วัดแม่หาด หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาบ อำเภ…

Update 11/09/2565 19:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่ตรวจสอบหมู่บ้าน ในตำบลห้วยยาบ และแจกจ่…

Update 11/09/2565 16:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 ***…

Update 09/09/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมผู้ประกอบการโฮมสเตย์และการท่องเที่ยว ตำบล…

Update 09/09/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ร่วมงานมหกรรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านธิ***…

Update 09/09/2565 08:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***สนับสนุนโคมไฟกิ่งโซล่าเซลล์ ให้หมู่บ้านในตำบลห้…

Update 07/09/2565 14:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช…

Update 07/09/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน การขับเคล…

Update 06/09/2565 13:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***นำรถแมคโครกลบขยะที่มีบุคคลนำมาทิ้ง บริเวณโครงกา…

Update 06/09/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันส…

Update 06/09/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมวางแผนการจัดอบรมกลุ่มเปราะบาง***…

Update 05/09/2565 13:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่มอบกระเบื้องหลังคา สำหรับประชาชนที่ได้…

Update 05/09/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ธรรมะสัญจร ณ วัดสันต้นม่วง ม.12 (วัดป่าหมอก) ตำ…

Update 04/09/2565 19:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม***…

Update 04/09/2565 18:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที…

Update 04/09/2565 11:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการดำเนินงา…

Update 04/09/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิ…

Update 04/09/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้…

Update 02/09/2565 15:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ติดตั้งกระจกนูน (กระจกจราจร) ในพื้นที่ตำบลห้วยย…

Update 02/09/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมเสนอแนวทางในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่…

Update 01/09/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมพิจารณา เรื่อง การเดินสำรวจพื้นที่กำหนดแน…

Update 31/08/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว และคณะกรร…

Update 31/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะ…

Update 30/08/2565 13:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอ…

Update 30/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการพัฒนาคุณภาพประชาชนภายใต้อัตลักษณ์ลำพูน ก…

Update 30/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมการพิจารณาแผนการจัดการบริหารจัดการพื้นที่…

Update 29/08/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ดำเนินการตัดหญ้า ถนน บ้านห้วยไซ หมู่ที่ 14 - แย…

Update 29/08/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการพัฒนาคุณภาพประชาชนภายใต้อัตลักษณ์ลำพูน ก…

Update 29/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ร่วมทำบุญธรรมะสัญจร ณ ศรีโตน ม.10 ตำบลห้วยยาบ**…

Update 28/08/2565 18:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยยาบ***…

Update 26/08/2565 15:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากข…

Update 26/08/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ***…

Update 26/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***นายอำเภอชวนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วัน…

Update 26/08/2565 06:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ…

Update 25/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโ…

Update 24/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยห…

Update 23/08/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอบ้านธิ (พชอ.)***…

Update 23/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งอยู่ขั้นตอ…

Update 22/08/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ร่วมทำบุญสะพานที่ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ …

Update 21/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเ…

Update 19/08/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่สำรวจทางน้ำตกแจ้ซ้อน ไปอ่าง กรป.***…

Update 17/08/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพ…

Update 17/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ออกสำรวจความเสียหายที่เกิดจากลมพายุฝน และให้ควา…

Update 15/08/2565 17:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป…

Update 15/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***พิธีถวายเครื่องสักการะและถวายวางพานพุ่ม และพิธี…

Update 12/08/2565 18:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที…

Update 12/08/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงข้าว กิจกรรม …

Update 11/08/2565 11:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าส…

Update 11/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การทัศนศึกษา)***…

Update 10/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรต…

Update 09/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่ ตรวจสอบในพื้นที่ตำบลห้วยยาบที่อาจได้ร…

Update 08/08/2565 21:45:00

..ดูเพิ่มเติม

***ธรรมะสัญจร***

Update 07/08/2565 18:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้า…

Update 07/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลห้วยยาบ เข้าร่วมแ…

Update 07/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการช่วยชีวิตเด็กเบื้อ…

Update 05/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต พิชิตโรคซึมเศร้า ประ…

Update 05/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลห้ว…

Update 04/08/2565 09:46:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการฝึกอบรมผู้สูงวัยสดใส ใส่ใจสุขภาพกายและใจ…

Update 03/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***วางรากฐานให้กับชุมชน ***…

Update 02/08/2565 13:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่ตรวจงานปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ …

Update 02/08/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ของ…

Update 02/08/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***การดำเนินงานขุดบ่อบาดาล แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มบ…

Update 01/08/2565 15:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่ตรวจงาน ขุดลอกลำคลอง หมู่ 8 ***…

Update 01/08/2565 10:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปี 2565…

Update 31/07/2565 16:29:00

..ดูเพิ่มเติม

***พิธีถวายเครื่องสักการะและถวายวางพานพุ่ม และพิธี…

Update 28/07/2565 18:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรมคืนต้นไม้สู่ป่า พัฒนาดอยงุ้ม***…

Update 27/07/2565 08:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่…

Update 26/07/2565 13:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเ…

Update 26/07/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิ…

Update 25/07/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักภาพเด็กและเยาวชนต…

Update 24/07/2565 09:20:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยยาบ ครั้งที่ …

Update 22/07/2565 13:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่ตรวจงานขุดลอกและซ่อมแซมลำเหมือง เส้นบ้…

Update 22/07/2565 13:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมคณะกรรมการ การพิจารณาผลการสำรวจครอบครองที…

Update 21/07/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็…

Update 21/07/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันพระเจ้าแดง …

Update 21/07/2565 08:43:00

..ดูเพิ่มเติม

***พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนป่าต…

Update 19/07/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้ระบบฐานข้อมูล…

Update 18/07/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรมเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบร…

Update 18/07/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดศรีชัยชุม***…

Update 17/07/2565 18:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***พิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 โ…

Update 17/07/2565 09:09:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชาสัมพันธ์ การร้องเรียนผ่าน Application Fond…

Update 12/07/2565 15:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมจัดเตรียมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็…

Update 12/07/2565 13:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ขุดลอกลำเหมือง ม.6 และ ม.8 ตำบลห้วยยาบ แก้ไขปัญ…

Update 12/07/2565 13:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านผู้ยากไร้ หมู่ 8 และหมู่ 15…

Update 12/07/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการอนรักษ์ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา จำนวน 13…

Update 12/07/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการศึกษาดูงาน การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนท…

Update 11/07/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาวัดพระธาตุดอยห้างบาตร ตำบ…

Update 10/07/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการห้วยไซร่วมใจ ป้องกันระวังภัย เชื้อโควิด*…

Update 08/07/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงวัย…

Update 06/07/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่สำรวจถนนเลียบคลองชลประทาน บ้านห้วยไซเห…

Update 06/07/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา …

Update 05/07/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชาสัมพันธ์ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน …

Update 04/07/2565 14:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านป่าหมอก ตำบลห้วย…

Update 04/07/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ตรวจงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (…

Update 02/07/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ต้อนรับผู้บริหาร และคณะจากเทศบาลตำบลเชียงดาว จั…

Update 01/07/2565 14:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านป่าลาน ตำบลห้วยย…

Update 01/07/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด***…

Update 30/06/2565 13:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่าก้าง-แสนตอ…

Update 30/06/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ปรึกษาหารือ ดำเนินการเรื่อง การซ่อมแซมผิวจราจร …

Update 29/06/2565 14:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***อบต.ห้วยยาบ จัดโครงการฝึกอบรมผู้สูงวัยสดใส ใส่ใ…

Update 29/06/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนค…

Update 28/06/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแม่ตะไคร้ (Prote…

Update 28/06/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 16 บ้านไ…

Update 28/06/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม่วง ตำบลห้วย…

Update 27/06/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้…

Update 26/06/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม ประ…

Update 24/06/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***อบรมวัคซีนใจในชุมชน เขตบ้านห้วยไซ ตำบลห้วยยาบ อ…

Update 24/06/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านธิ***…

Update 23/06/2565 13:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเ…

Update 22/06/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงอบรมผู้สูงวัยสดใส ใส่ใจสุขภาพกายและใจ ของผู…

Update 22/06/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ถนนทางไปที่พักสงฆ์กู่ม่วงค…

Update 21/06/2565 14:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน หมู…

Update 21/06/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากศูนย…

Update 20/06/2565 10:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน หมู…

Update 16/06/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***การนิเทศติดตามการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตาม…

Update 16/06/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ลงพื้นที่ตรวจงานซ่อมแซมถนน บ้านป่าลาน หมู่ที่ 1…

Update 15/06/2565 11:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***พิธียกช่อฟ้าและเบิกเนตรพระประธานวิหารหลวง ในงาน…

Update 15/06/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน หมู…

Update 15/06/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยห้างบาตร ประจำปี …

Update 14/06/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน หมู…

Update 13/06/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง…

Update 13/06/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ออกค้นหาผู้สูญหาย ซึ่งเป็นประชากร หมู่ที่ 3 บ้า…

Update 13/06/2565 04:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ทำบุญสืบชะตา หอเจ้าที่ เสื้อบ้าน บ้านป่าลาน หมู…

Update 12/06/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ…

Update 09/06/2565 10:14:00

..ดูเพิ่มเติม

***อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงาน***…

Update 25/05/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประสานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เนื่องจากพี่น้อ…

Update 23/05/2565 10:30:00

..ดูเพิ่มเติม

"วันอัฏฐมีบูชา" ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุดอยห้างบา…

Update 23/05/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและร่วมมอบไม้เท้าเลเซอร์พ…

Update 19/05/2565 11:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2565 บริเวณในองค์การบร…

Update 18/05/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***นายสุชาติ แซ่ซิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยย…

Update 18/05/2565 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***พิธียกช่อฟ้า และยอดฉัตร อุโบสถวัดศรีโตน (แสนตอ)…

Update 16/05/2565 13:18:00

..ดูเพิ่มเติม

***นาย สุชาติ แซ่ซิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย…

Update 15/05/2565 16:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ถวายในหลวง ณ วัดดอยน้อย…

Update 15/05/2565 10:54:00

..ดูเพิ่มเติม

***พิธีตักน้ำทิพย์ดอยห้างบาตรและอบรมสมโภชน้ำทิพย์ …

Update 14/05/2565 16:30:00

..ดูเพิ่มเติม

***นายสุชาติ แซ่ซิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยา…

Update 14/05/2565 09:46:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565***…

Update 10/05/2565 20:59:00

..ดูเพิ่มเติม

***นางมะลิวัลย์ วระแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบ…

Update 10/05/2565 09:33:00

..ดูเพิ่มเติม

***เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ออกบริการฉีดวัคฉีดโรคพิ…

Update 09/05/2565 09:28:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ บ้านห้วยไซ หมู่ที่ 8 แล…

Update 08/05/2565 09:22:00

..ดูเพิ่มเติม

***นายสุชาติ แซ่ซิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยย…

Update 06/05/2565 09:07:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุวัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 1 …

Update 06/05/2565 09:03:00

..ดูเพิ่มเติม

***นายสุชาติ แซ่ซิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยย…

Update 05/05/2565 08:50:00

..ดูเพิ่มเติม

*** นายสุชาติ แซ่ซิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย…

Update 04/05/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***การประชุมชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่ง…

Update 03/05/2565 15:36:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมหัวส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านธ…

Update 03/05/2565 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 10…

Update 01/05/2565 11:43:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ต้อนรับผู้บริหาร และคณะ จากองค์การบริหารส่วนตำ…

Update 29/04/2565 15:24:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภ…

Update 18/04/2565 14:13:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เปิดจุดบริการประชาชน "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่า…

Update 11/04/2565 13:59:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ ประจำปี 256…

Update 08/04/2565 13:58:00

..ดูเพิ่มเติม

*** "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อน…

Update 31/03/2565 13:55:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรข…

Update 28/03/2565 13:50:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ชี้แจ้งข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฝ่าฝืนทิ้งขยะในที่…

Update 25/03/2565 15:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ร่วมตรวจสอบรัฐวิสาหกิจชุมชนการปลูกกัญชาพืชสมุน…

Update 24/03/2565 13:50:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบเครื่องอุปโภค ให้กับศูนย์ CI ***…

Update 03/03/2565 13:54:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เตียวขึ้นดอยงุ้ม 2565 ***…

Update 20/02/2565 14:15:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การแปรรูปถนอมอาหาร การผลิตแคบหมูอาหารพื้นบ้านล…

Update 11/02/2565 14:36:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ***…

Update 11/02/2565 13:54:00

..ดูเพิ่มเติม

เชิญชวนทุกท่านร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม ประจำปี …

Update 27/01/2565 09:13:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรอำเภอบ้านธ…

Update 14/01/2565 15:34:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ให้คำปรึกษาแนะนำและรายละเอียดทางด้านกฎหมายแก่ป…

Update 11/01/2565 14:22:00

..ดูเพิ่มเติม

*** สวัสดีปีใหม่ 2565 ให้กับนายสุชาติ แซ่ซิน นายกอ…

Update 11/01/2565 09:50:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามั…

Update 11/01/2565 09:10:00

..ดูเพิ่มเติม

*** สวัสดีปีใหม่ 2565 ให้กับนายสุชาติ แซ่ซิน นายกอ…

Update 10/01/2565 15:57:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เข้าร่วมประชุมไอรักบ้านธิ ***…

Update 10/01/2565 10:09:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใ…

Update 10/01/2565 10:07:00

..ดูเพิ่มเติม

*** พ่นยาฆ่าเชื้อที่ทำการฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโ…

Update 07/01/2565 10:12:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ฟาร์มโคขาวลำพูน สายพันธุ์พระโคแรกนาขวัญ ***…

Update 06/01/2565 10:10:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปร…

Update 05/01/2565 10:05:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบครั้งแรก …

Update 04/01/2565 10:03:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ****…

Update 04/01/2565 09:18:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เปิดจุดบริการประชาชน "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่า…

Update 29/12/2564 09:16:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่ส่งมอบการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมสำ…

Update 16/12/2564 10:53:00

..ดูเพิ่มเติม

*** วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร …

Update 05/12/2564 13:22:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกิน แก…

Update 30/11/2564 15:19:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งตำบลห้วยยาบ ***…

Update 28/11/2564 14:18:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่การจัดหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 16 หน่วยเลื…

Update 27/11/2564 15:17:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิก…

Update 23/11/2564 13:14:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิก…

Update 22/11/2564 15:20:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ออกมาใช…

Update 18/11/2564 09:34:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ดินขบวนเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง *…

Update 16/11/2564 10:54:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริห…

Update 09/11/2564 09:59:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ตรวจเยี่ยมสถานการณ์การเลือกตั้ง ณ อบต.ห้วยยาบ …

Update 29/10/2564 16:26:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยยาบ สมัยวิส…

Update 21/10/2564 13:24:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.…

Update 20/10/2564 15:38:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริห…

Update 20/10/2564 13:19:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โรงเรียนผู้สูงอายุ ***…

Update 19/10/2564 09:45:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบเงินเยียวยา-ช่วยเหลือกรณีสัตว์ป่วยตายด้วยด้…

Update 17/10/2564 13:14:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-…

Update 17/10/2564 09:10:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การหารือ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การ…

Update 16/10/2564 01:25:00

..ดูเพิ่มเติม

*** บรรยากาศวันสุดท้าย ***…

Update 15/10/2564 12:55:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบ…

Update 14/10/2564 10:13:00

..ดูเพิ่มเติม

*** วันที่ 3 ของการรับสมัคร สมาชิก สภา อบต.ห้วยยาบ…

Update 13/10/2564 09:40:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่ ติดป้าย “สถานที่ปิดประกาศ หาเสียงเลื…

Update 12/10/2564 16:27:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบ…

Update 12/10/2564 09:17:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบ…

Update 11/10/2564 13:48:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร…

Update 01/10/2564 13:38:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ***…

Update 28/09/2564 13:29:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิส…

Update 28/09/2564 10:34:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล Personal Protective…

Update 16/09/2564 13:06:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประ…

Update 15/09/2564 14:50:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร การพัฒนาสตรีและสนับส…

Update 15/09/2564 10:43:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบเงินช่วยเหลือกรณีสัตว์ป่วยตายด้วยด้วยโรคลัม…

Update 09/09/2564 14:35:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการพัฒนางานปฐมภูมิควบคุมป้องกัน โรคติดเชื้…

Update 09/09/2564 09:24:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ***…

Update 05/09/2564 15:20:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***…

Update 03/09/2564 14:17:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบเงินช่วยเหลือกรณีสัตว์ป่วยตายด้วยด้วยโรคลัม…

Update 03/09/2564 14:12:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคล…

Update 02/09/2564 15:06:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อ…

Update 02/09/2564 14:22:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามั…

Update 27/08/2564 11:18:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรคลัมปีสกิน (Lumpy Sk…

Update 26/08/2564 16:09:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของไข…

Update 26/08/2564 11:05:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่มอบแพ็คถุงวัสดุการป้องกันและควบคุมโรค…

Update 23/08/2564 13:52:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคล…

Update 20/08/2564 15:22:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมเพื่อทราบปัญหาของเกษตรกรและหาแนวทางในการ…

Update 20/08/2564 14:38:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามั…

Update 18/08/2564 09:47:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมเพื่อทราบปัญหาของเกษตรกรและหาแนวทางในการ…

Update 13/08/2564 10:03:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ทำความสะอาด พัฒนาอาคาร และปรับภูมิทัศน์ ***…

Update 11/08/2564 09:48:00

..ดูเพิ่มเติม

*** พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นในโครงการเชิด…

Update 09/08/2564 09:43:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบร…

Update 04/08/2564 11:32:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ผู้นำชุมชนได้ร่วมส่งมอบงานการซ่อมแซมบ้าน​ นายพ…

Update 03/08/2564 10:58:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู…

Update 21/07/2564 14:51:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ถวายเทียนพรรษาตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ป…

Update 21/07/2564 09:43:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที…

Update 20/07/2564 14:36:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ถวายเทียนพรรษาตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ป…

Update 20/07/2564 09:18:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การพัฒนาแกนนำชุมชนเพื่อยกระดับสู่การเป็น Local…

Update 14/07/2564 10:41:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบวัสดุป้องกันตนเอง ให้กับคนในพื้น ***…

Update 09/07/2564 16:39:00

..ดูเพิ่มเติม

*** “ลำพูน 1,300 ปี/1,300 ฝาย” ***…

Update 09/07/2564 10:36:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ***…

Update 25/06/2564 16:08:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ***…

Update 25/06/2564 11:06:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมพนักงานประจำเดือน มิถุนายน ***…

Update 22/06/2564 15:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** นายอำเภอบ้านธิ เยี่ยมเยียน ***…

Update 18/06/2564 11:02:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เก็บขยะบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ …

Update 16/06/2564 11:02:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ตรวจสอบแนวเขตการปกครอง เพื่อจัดตั้งและเปลี่ยนแ…

Update 15/06/2564 11:01:00

..ดูเพิ่มเติม

*** รับหญ้าแฝก จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน ในโ…

Update 14/06/2564 16:59:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ดอยห้างบาตร ตำบลห้วยยาบ **…

Update 14/06/2564 16:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ปลูกต้นรวงผึ้ง(Yellow Star) ***…

Update 11/06/2564 16:10:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แ…

Update 11/06/2564 15:23:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เข้าร่วมการประชุมหารือการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้…

Update 11/06/2564 10:54:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่มอบแพ็คถุงวัสดุการป้องกันและควบคุมโร…

Update 08/06/2564 10:48:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการ 1,300 ปี 1,300 ฝาย (สร้างฝายชะลอน้ำ) จ…

Update 02/06/2564 13:20:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระปรมาภิไธย ประดับผ้าระ…

Update 01/06/2564 10:45:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบเครื่องวัดความดัน เพื่อใช้ในการสนับสนุนปฏิบ…

Update 01/06/2564 10:43:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ออกประชาสัมพันธ์แนวทางการปฎิบัติตามคำสั่งจังหว…

Update 29/05/2564 13:37:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการ 1,300 ปี 1,300 ฝาย (สร้างฝายชะลอน้ำ) จ…

Update 25/05/2564 13:41:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมให้แก่บุคลล ชุมช…

Update 24/05/2564 14:20:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการสร้างฝาย 1,300 ฝาย จังหวัดลำพูน ณ ห้วยน…

Update 21/05/2564 15:38:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ…

Update 19/05/2564 16:36:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบโล่เกียรติคุณจากสาขาสมาคม สภาผู้สูงอายุแห่ง…

Update 19/05/2564 13:51:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่มอบแพ็คถุงวัสดุการป้องกันและควบคุมโรค…

Update 18/05/2564 13:48:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***…

Update 14/05/2564 13:46:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่มอบแพ็คถุงวัสดุการป้องกันและควบคุมโรค…

Update 12/05/2564 13:44:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพ…

Update 30/04/2564 13:41:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ออกประชาสัมพันธ์แนวทางการปฎิบัติตามคำสั่งจังหว…

Update 28/04/2564 13:34:00

..ดูเพิ่มเติม

*** Big Cleaning Day ***

Update 23/04/2564 16:32:00

..ดูเพิ่มเติม

**** มอบของอุปโภค-บริโภค จากสภากาชาด ****…

Update 22/04/2564 14:23:00

..ดูเพิ่มเติม

**** สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ****…

Update 09/04/2564 15:21:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน ***…

Update 06/04/2564 11:18:00

..ดูเพิ่มเติม

*** พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์พ่อ…

Update 05/04/2564 10:20:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมพนักงาน ประจำเดือน เมษายน ***…

Update 04/04/2564 14:16:00

..ดูเพิ่มเติม

*** บรรยากาศกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ฯ ***…

Update 02/04/2564 14:14:00

..ดูเพิ่มเติม

**** โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ****…

Update 25/03/2564 15:11:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การประชุมชี้แจง และการประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแ…

Update 23/03/2564 09:55:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และถอดบทเรียนการทำ…

Update 23/03/2564 09:50:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยจุดสาธิตกา…

Update 19/03/2564 15:10:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน **…

Update 19/03/2564 10:30:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษ…

Update 18/03/2564 09:50:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ***…

Update 12/03/2564 15:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบแผ่นเมทัลชีทในการช่วยเหลือประชาชนจากวาตภัย …

Update 04/03/2564 11:46:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โรงเรียนผู้สูงอายุ ***…

Update 04/03/2564 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบเครื่องกดแอลกอฮอล์แบบเหยียบ ***…

Update 03/03/2564 14:28:00

..ดูเพิ่มเติม

*** อบรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ **…

Update 23/02/2564 09:20:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กีฬาสี สัมพันธ์ ***…

Update 19/02/2564 16:09:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โรงเรียนผู้สูงวัย เปิดเรียนวันแรก ***…

Update 18/02/2564 14:29:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เลี้ยงส่งพนักงาน ***…

Update 18/02/2564 14:16:00

..ดูเพิ่มเติม