huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

กิจกรรม

*** โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อ…

Update 02/09/2564 14:22:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามั…

Update 27/08/2564 11:18:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรคลัมปีสกิน (Lumpy Sk…

Update 26/08/2564 16:09:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของไข…

Update 26/08/2564 11:05:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่มอบแพ็คถุงวัสดุการป้องกันและควบคุมโรค…

Update 23/08/2564 13:52:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคล…

Update 20/08/2564 15:22:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมเพื่อทราบปัญหาของเกษตรกรและหาแนวทางในการ…

Update 20/08/2564 14:38:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามั…

Update 18/08/2564 09:47:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมเพื่อทราบปัญหาของเกษตรกรและหาแนวทางในการ…

Update 13/08/2564 10:03:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ทำความสะอาด พัฒนาอาคาร และปรับภูมิทัศน์ ***…

Update 11/08/2564 09:48:00

..ดูเพิ่มเติม

*** พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นในโครงการเชิด…

Update 09/08/2564 09:43:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบร…

Update 04/08/2564 11:32:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ผู้นำชุมชนได้ร่วมส่งมอบงานการซ่อมแซมบ้าน​ นายพ…

Update 03/08/2564 10:58:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู…

Update 21/07/2564 14:51:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ถวายเทียนพรรษาตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ป…

Update 21/07/2564 09:43:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที…

Update 20/07/2564 14:36:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ถวายเทียนพรรษาตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ป…

Update 20/07/2564 09:18:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การพัฒนาแกนนำชุมชนเพื่อยกระดับสู่การเป็น Local…

Update 14/07/2564 10:41:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบวัสดุป้องกันตนเอง ให้กับคนในพื้น ***…

Update 09/07/2564 16:39:00

..ดูเพิ่มเติม

*** “ลำพูน 1,300 ปี/1,300 ฝาย” ***…

Update 09/07/2564 10:36:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ***…

Update 25/06/2564 16:08:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ***…

Update 25/06/2564 11:06:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมพนักงานประจำเดือน มิถุนายน ***…

Update 22/06/2564 15:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** นายอำเภอบ้านธิ เยี่ยมเยียน ***…

Update 18/06/2564 11:02:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เก็บขยะบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ …

Update 16/06/2564 11:02:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ตรวจสอบแนวเขตการปกครอง เพื่อจัดตั้งและเปลี่ยนแ…

Update 15/06/2564 11:01:00

..ดูเพิ่มเติม

*** รับหญ้าแฝก จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน ในโ…

Update 14/06/2564 16:59:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ดอยห้างบาตร ตำบลห้วยยาบ **…

Update 14/06/2564 16:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ปลูกต้นรวงผึ้ง(Yellow Star) ***…

Update 11/06/2564 16:10:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แ…

Update 11/06/2564 15:23:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เข้าร่วมการประชุมหารือการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้…

Update 11/06/2564 10:54:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่มอบแพ็คถุงวัสดุการป้องกันและควบคุมโร…

Update 08/06/2564 10:48:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการ 1,300 ปี 1,300 ฝาย (สร้างฝายชะลอน้ำ) จ…

Update 02/06/2564 13:20:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระปรมาภิไธย ประดับผ้าระ…

Update 01/06/2564 10:45:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบเครื่องวัดความดัน เพื่อใช้ในการสนับสนุนปฏิบ…

Update 01/06/2564 10:43:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ออกประชาสัมพันธ์แนวทางการปฎิบัติตามคำสั่งจังหว…

Update 29/05/2564 13:37:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการ 1,300 ปี 1,300 ฝาย (สร้างฝายชะลอน้ำ) จ…

Update 25/05/2564 13:41:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมให้แก่บุคลล ชุมช…

Update 24/05/2564 14:20:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการสร้างฝาย 1,300 ฝาย จังหวัดลำพูน ณ ห้วยน…

Update 21/05/2564 15:38:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ…

Update 19/05/2564 16:36:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบโล่เกียรติคุณจากสาขาสมาคม สภาผู้สูงอายุแห่ง…

Update 19/05/2564 13:51:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่มอบแพ็คถุงวัสดุการป้องกันและควบคุมโรค…

Update 18/05/2564 13:48:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***…

Update 14/05/2564 13:46:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่มอบแพ็คถุงวัสดุการป้องกันและควบคุมโรค…

Update 12/05/2564 13:44:00

..ดูเพิ่มเติม

***ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพ…

Update 30/04/2564 13:41:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ออกประชาสัมพันธ์แนวทางการปฎิบัติตามคำสั่งจังหว…

Update 28/04/2564 13:34:00

..ดูเพิ่มเติม

*** Big Cleaning Day ***

Update 23/04/2564 16:32:00

..ดูเพิ่มเติม

**** มอบของอุปโภค-บริโภค จากสภากาชาด ****…

Update 22/04/2564 14:23:00

..ดูเพิ่มเติม

**** สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ****…

Update 09/04/2564 15:21:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน ***…

Update 06/04/2564 11:18:00

..ดูเพิ่มเติม

*** พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์พ่อ…

Update 05/04/2564 10:20:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมพนักงาน ประจำเดือน เมษายน ***…

Update 04/04/2564 14:16:00

..ดูเพิ่มเติม

*** บรรยากาศกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ฯ ***…

Update 02/04/2564 14:14:00

..ดูเพิ่มเติม

**** โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ****…

Update 25/03/2564 15:11:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การประชุมชี้แจง และการประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแ…

Update 23/03/2564 09:55:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และถอดบทเรียนการทำ…

Update 23/03/2564 09:50:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยจุดสาธิตกา…

Update 19/03/2564 15:10:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน **…

Update 19/03/2564 10:30:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษ…

Update 18/03/2564 09:50:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ***…

Update 12/03/2564 15:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบแผ่นเมทัลชีทในการช่วยเหลือประชาชนจากวาตภัย …

Update 04/03/2564 11:46:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โรงเรียนผู้สูงอายุ ***…

Update 04/03/2564 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบเครื่องกดแอลกอฮอล์แบบเหยียบ ***…

Update 03/03/2564 14:28:00

..ดูเพิ่มเติม

*** อบรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ **…

Update 23/02/2564 09:20:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กีฬาสี สัมพันธ์ ***…

Update 19/02/2564 16:09:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โรงเรียนผู้สูงวัย เปิดเรียนวันแรก ***…

Update 18/02/2564 14:29:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เลี้ยงส่งพนักงาน ***…

Update 18/02/2564 14:16:00

..ดูเพิ่มเติม

*** จิตอาสาฯ ดอยห้างบาตร ***…

Update 11/02/2564 11:29:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข…

Update 10/02/2564 10:28:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงวัย ตำบ…

Update 09/02/2564 14:26:00

..ดูเพิ่มเติม

*** 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ***…

Update 09/02/2564 11:26:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***…

Update 08/02/2564 14:25:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมพนักงานประจำเดือน ***…

Update 05/02/2564 14:24:00

..ดูเพิ่มเติม

*** อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ***…

Update 04/02/2564 14:23:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด รพสต.ห้วยยาบ**…

Update 04/02/2564 13:21:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ รพสต.ห้วยไซ ***…

Update 02/02/2564 11:20:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ รพสต.ห้วยยาบ **…

Update 02/02/2564 09:21:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ต้อนรับเจ้าพนักงานฯ ***…

Update 01/02/2564 10:19:00

..ดูเพิ่มเติม

*** จิตอาสา วัดป่าค่าง ***…

Update 29/01/2564 17:14:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ***…

Update 29/01/2564 15:17:00

..ดูเพิ่มเติม

*** พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง และการชี้แจงโครงการย…

Update 28/01/2564 14:13:00

..ดูเพิ่มเติม

*** นิเทศน์ พนักงาน อบต.ห้วยยาบ ***…

Update 25/01/2564 11:48:00

..ดูเพิ่มเติม

*** องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ลงพื้นที่อนุเคราะ…

Update 22/01/2564 14:46:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การระงับเหตุอัคคีภัย ***…

Update 20/01/2564 11:45:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เข้าร่วมพิธีศพ แม่บัวคำ ปาลี ***…

Update 18/01/2564 15:10:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ต้อนรับหัวหน้างานป้องกันฯ ***…

Update 18/01/2564 15:09:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เข้าร่วมทำบุญพิธีศพ ของแม่บัวคำ ปาลี ***…

Update 17/01/2564 20:08:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจให้กับงานสวัสดิการและพัฒนา…

Update 15/01/2564 16:07:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เข้ารับของขวัญปีใหม่ จากบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิ…

Update 15/01/2564 15:06:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบปฏิทินให้กับท่านนายก ***…

Update 13/01/2564 15:05:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เข้าร่วมจุดตรวจ/จุดสกัด การป้องกันการแพร่ระบาด…

Update 11/01/2564 18:04:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุในตำบลห้วยยา…

Update 05/01/2564 16:28:00

..ดูเพิ่มเติม

*** "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ***…

Update 29/12/2563 14:26:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมพิจารณาหารือเครือข่ายเฝ้าระวัง สาธารณภัย…

Update 24/12/2563 11:40:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้ว…

Update 22/12/2563 10:12:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***…

Update 21/12/2563 10:40:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบปฏิทิน และเครื่องนุ่งห่ม ***…

Update 17/12/2563 15:47:00

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบปฏิทิน ***

Update 17/12/2563 15:12:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ ครั้งที่ 4/256…

Update 14/12/2563 14:44:00

..ดูเพิ่มเติม

*** วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (ช่วงเย็น)***…

Update 06/12/2563 10:27:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ***…

Update 05/12/2563 15:38:00

..ดูเพิ่มเติม

*** วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ***…

Update 05/12/2563 14:25:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย…

Update 30/11/2563 10:11:00

..ดูเพิ่มเติม

*** พิธีมอบปัญญาบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาแก่โรงเ…

Update 28/11/2563 13:09:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชาคมอ่างเก็บน้ำห้วยยาบ ***…

Update 18/11/2563 15:25:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ระดับดีเยี่…

Update 13/11/2563 14:23:00

..ดูเพิ่มเติม

*** จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ *…

Update 13/11/2563 10:22:00

..ดูเพิ่มเติม

*** รถไอติมโบราณ ***

Update 12/11/2563 13:59:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โรงเรียนผู้สูงอายุ ***…

Update 12/11/2563 11:19:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ***…

Update 11/11/2563 14:17:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมการพิจารณาโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชี…

Update 10/11/2563 14:17:49

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ …

Update 30/10/2563 13:54:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ***…

Update 26/10/2563 14:53:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมจิตอาสา อบต.ห้วยยาบ ***…

Update 23/10/2563 11:47:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 …

Update 23/10/2563 07:46:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ***…

Update 21/10/2563 15:43:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ***…

Update 21/10/2563 11:37:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด น…

Update 16/10/2563 13:45:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ส่งนางสาวดรุณี อุตเจริญ(ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรก…

Update 15/10/2563 13:02:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โรงเรียนผู้สูงอายุ ***…

Update 15/10/2563 09:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจ…

Update 14/10/2563 13:58:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ช่ว…

Update 13/10/2563 18:57:00

..ดูเพิ่มเติม

*** น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสม…

Update 13/10/2563 10:55:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลห้วยยาบ ***…

Update 12/10/2563 10:53:00

..ดูเพิ่มเติม

*** งานอำลาด้วยรักและผูกพันธ์ ***…

Update 12/10/2563 10:49:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ***…

Update 10/10/2563 09:48:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 **…

Update 07/10/2563 12:14:49

..ดูเพิ่มเติม

*** งานตานก๋วยสลาก วัดพระธาตุดอยห้างบาตร ***…

Update 02/10/2563 13:21:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ***…

Update 28/09/2563 09:30:00

..ดูเพิ่มเติม

*** เข้าร่วมพิธีศพ พ่อทองเสริม สายวังกิจ และแม่สีเ…

Update 26/09/2563 13:27:00

..ดูเพิ่มเติม

***โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสฯ ***…

Update 23/09/2563 09:22:15

..ดูเพิ่มเติม

*** โรงเรียนผู้สูงอายุ ***…

Update 17/09/2563 10:25:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ณ ศูนย์พ่อดอยหมัด ***…

Update 16/09/2563 10:16:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ***…

Update 12/09/2563 10:32:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน **…

Update 12/09/2563 08:06:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน เพ…

Update 11/09/2563 08:57:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยฯ…

Update 11/09/2563 08:54:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ขอขอบคุณการดำเนินการสร้างถนนบริเวณลานจอดรถ ***…

Update 10/09/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการปักผ้า…

Update 02/09/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***…

Update 28/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม รพสต.ห้วยไซ ***…

Update 27/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ส่งมอบงาน แผนที่ภาษี เฟส 2 ***…

Update 26/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** การออกเยี่ยมสมาชิกชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจ…

Update 21/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ…

Update 18/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กีฬาวู้ดบอล ผู้สูงอายุ รร.ผู้สูงอายุฯ ***…

Update 13/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** กิจกรรมวันแม่ อำเภอบ้านธิ ***…

Update 12/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***…

Update 10/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ปิดการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ วันสุดท้าย***…

Update 07/08/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

**** พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับพื้นที่สุ่มเสี่ยงในก…

Update 14/04/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** Big Cleaning Day ***

Update 23/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ส่งมอบห้องน้ำ ผู้พิการ ***…

Update 19/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ…

Update 17/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา หรื…

Update 17/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามในพื้นที่เสี่ยง*…

Update 17/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ สปสช. ***…

Update 26/02/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563…

Update 05/02/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการรับสมัคร กรรมการการเลือ…

Update 05/02/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

"ห้ามบุคคล ทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำ…

Update 05/02/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** Field Day ***

Update 17/01/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ซ่อมถนน สาย ห้วยไซ - ป่าตึง ***…

Update 02/10/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมวาระ ประเพณีตานก๋วยสลาก ***…

Update 20/09/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

** ปลูกต้นไม้ประจำชาติ **…

Update 19/05/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการบรรพชาอุปสมบท ดอยห้างฯ ***…

Update 03/05/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

** โรงเรียนผู้สูงอายุ เมษายน **…

Update 04/04/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** อำเภอเคลื่อนที่ ม.4 ห้วยไซเหนือ ***…

Update 03/04/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

** รถจักรยานพุ่งเสียหลักลงข้างทาง **…

Update 01/04/2562 10:12:20

..ดูเพิ่มเติม

*** สานสายใยร้อยดวงใจ วัยอนุบาล ***…

Update 22/03/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

** โรงเรียน สูงวัย (14 มีนาคม 2562) **…

Update 15/03/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ดับไฟป่า ดอยน้อย ม.4 ห้วยไซ…

Update 05/03/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ดับไฟไหม้ ม.2 บ้านห้วยยาบ ***…

Update 27/02/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม ***…

Update 21/02/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ ***…

Update 28/01/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประเพณียี่เป็ง 2561 ***…

Update 23/11/2561 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม