huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

แบบฟอร์มการใช้บริการต่าง ๆ อบต.ห้วยยาบ

arrow 31/08/2566 09:24:11 ::

test

arrow 25/08/2564 14:18:00 ::

แบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้า ปี 2564

download ใบแจ้งซ่อม ไฟกิ่ง ปี 64

arrow 25/08/2564 14:15:00 ::

แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ปี 2564

download แบบ ข 2

download แบบ ข 3

download แบบ ข 4

download แบบ ข 5

download แบบ ข 7

download แบบ ข1

download แบบ ข6

arrow 25/08/2564 14:14:00 ::

แบบฟอร์มทั่วไป

download คำขอดูข่าวสารของราชการ

download คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

download แบบกรอกข้อมูลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 1 อผส.ให้การดูแลช่วยเหลือ

download แบบขออนุญาติใช้ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

download แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

download แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม

download แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากภัยพิบัติธรรมชาติ

download ใบคำขอยืมพัสดุ

download หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

download แบบขอเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพ

download คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ2562

download แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

download แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

download คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ภ.ด.ส.9

download คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.10

download แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5

download แบบแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส

download แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด-ห้องชุด ภ.ด.ส.2

download แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3

download แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4

download แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7

download แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด-ห้องชุด ภ.ด.ส.8

download ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.11

download แบบบันทึกคำขอรับบริการจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (การจดทะเบียนพาณิชย์)

download แบบคำร้องทั่วไป อบต.ห้วยยาบ ปี 2564