huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

arrow 19/04/2567 10:51:37 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

arrow 19/04/2567 10:50:31 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

arrow 19/04/2567 10:49:36 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงและบำรุงและทำความสะอาดผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน อบต.ห้วยยาบ จำนวน 64 ผืน

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงและบำรุงและทำความสะอาดผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน อบต.ห้วยยาบ จำนวน 64 ผืน

arrow 19/04/2567 10:48:44 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 19/04/2567 10:47:01 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำภาพพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ภาพ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำภาพพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ภาพ

arrow 19/04/2567 10:46:06 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ การฉีด จำนวน 1 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ การฉีด จำนวน 1 รายการ

arrow 19/04/2567 10:41:54 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-65-0099 จำนวน 1 เครื่อง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-65-0099 จำนวน 1 เครื่อง

arrow 19/04/2567 10:40:43 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กฎ 1547 ลำพูน รหัสครุภัณฑ์ 009-64-0005 จำนวน 1 คัน

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กฎ 1547 ลำพูน รหัสครุภัณฑ์ 009-64-0005 จำนวน 1 คัน

arrow 19/04/2567 10:39:31 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยยาบ จำนวน 1 บาน

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยยาบ จำนวน 1 บาน

arrow 19/04/2567 10:38:09 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 บาน

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 บาน

arrow 19/04/2567 10:36:49 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน จำนวน 2 จุด

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน จำนวน 2 จุด

arrow 19/04/2567 10:35:13 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ

arrow 19/04/2567 10:25:38 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ

arrow 26/03/2567 10:37:13 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ตัว

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ตัว

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 4 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนยบริการแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายศูนยบริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS

download ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ

download ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมการเกษตร นายสังเวียน ศรียาบ จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วบปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายณัฐนันท์ ชมภูป้อ จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายปรัชญา ปาลี จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจักรพันธ์ สุยะใหญ่ จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินนายกฤตยเกียรติ์ อิ่มจาด จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวเจนจิรา เสกิละ จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานบริหารบุคคลนางสาวพิไลวรรณ ทาเกิด จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ นายนฤเชษฐ์ วรรณา จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมการเกษตรนายฐิติพงษ์ สุยะใหญ่ จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการของกองช่างนางสาวกรธิกา สายหล้า จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานทั่วไปของกองช่างนายนพรุจ วงค์คม จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานทั่วไปของกองช่างนายอนุภาพ ใจใหญ่ จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานทั่วไปของกองช่างนายกัมพล ปาลี จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานทั่วไปของกองช่างนายเกียรติ จันต๊ะตึง จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานทั่วไปของกองช่างนายบุญฤทธิ์ คำอิ่น จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานทั่วไปของกองช่างนายอิทธิ วงค์คม จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินนางสาวพัชริดา มหาไม้ จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้นายรัฐพงษ์ ปาลี จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบนางสาวสุกัญญา จันต๊ะตึง จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์พัมนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบนางสาวรุ่งทิวา ประวงค์ทรัพย์ จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบนางสาวณัฏฐณิชา ยืนธรรม จำนวน 1 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่โครงการประเพณีสลากภัตประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิส์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หริออิเล็กทรอนิกส์ (สป) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง Niddan Navara หมายเลขทะเบียน กง-7304 ลำพูน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่า โครงการประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2566 พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 โครงการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8, หมู่ 4,หมู่13,16,7,1,10,6,3,15,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 009-60-0004 ทะเบียน 1กฉ1308 ลำพูน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่าประเพณียี่เป็ง ปี 2566

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน หมู่ 15

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ สป

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำปฏิทิน (ปั๊กตืนล้านนา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา)

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง)

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายข้อความ จำนวน 6 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-8312 ลพ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์สำหรับติดบอร์ดทำเนียบ จำนวน 1 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านป่าตึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 7 บ้านแม่หาด ซอย 1 ถึง คลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักคสล. หน้าบ้าน นายพันธ์ เลขที่ 132 ถึงหางบ้านป่าหมอก หมู่ 12

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายอะคริลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 บ้านนางนพรัตน์ วงค์คม ม. 2 บ้านห้วยยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายสิงห์แก้ว วงค์คม หมู่ 1 บ้านแจ้ซ้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านพ่อหลวงทวีชัย ใจมุข ถึง บ้านนายถวิล ใจมุข ม. 11 บ้านป่าลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายจุดทิ้งขยะและป้ายการคัดแยกขยะ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนมและต่ออายุการใช้งานโฮสติ้งรายปี

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเติมก๊าซออกซิเจน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 ม. 15 บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด)

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง)

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธธเฉพาะเจาะเจาะ (กองช่าง)

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เขต หมู่ 5 บ้านป่าตึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง หมู่ 6 , หมู่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ป้าย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 442-61-0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเคมีดับเพลิงพร้อมเติม ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม (เหล็ก) จำนวน 1 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้สาขาพร้อมติดตั้ง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าใบคลุมสระว่ายน้ำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง)

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าก้าง - แสนตอ หมู่ 10 ซอย 4 บ้านศรีธร อิกำเหนิด

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1กฎ 1547 ลพ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 27 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทับ ถึง สะพาน หมู่ 6 บ้านสันพระเจ้าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 บ้านนางวราภรณ์ ปินไชย หมู่ 6 บ้านสันพระเจ้าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน หมู่ 6 บ้านสันพระเจ้าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไฟ LED จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0070 จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 21 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 3058 ลพ จำนวน 1 คัน

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรีรถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA REVO กฉ 3058 ลพ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน MOI Waste Bank Week โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำบล็อกตัวอักษร จำนวน 2 ชุด (สำนักปลัด).pdf

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด)