huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

arrow 08/09/2566 10:40:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 11/09/2566 10:19:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 06/09/2566 10:16:00 ::

ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 11/09/2566 10:15:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรูพร้อมติดตั้งภายในหน่วยงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรูพร้อมติดตั้งภายในหน่วยงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 11/09/2566 10:14:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 22/08/2566 10:12:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 28/08/2566 10:10:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-0534 ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-0534 ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 28/08/2566 10:07:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 05/09/2566 10:05:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 รอบวัดถึงวัดห้วยไซ หมู่ 14 บ้านห้วยไซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 รอบวัดถึงวัดห้วยไซ หมู่ 14 บ้านห้วยไซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 05/09/2566 10:04:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านห้วยม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านห้วยม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 01/09/2566 10:02:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 01/09/2566 10:01:00 ::

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 28/08/2566 09:57:00 ::

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 09/08/2566 09:56:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สป) โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สป) โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 01/09/2566 09:53:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 30/08/2566 09:51:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 30/08/2566 09:50:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องใส่ของ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องใส่ของ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 11/08/2566 09:48:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 09/08/2566 09:46:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 22/08/2566 09:43:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 24/08/2566 09:42:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 24/08/2566 09:39:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 10/08/2566 09:38:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 10/08/2566 10:45:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 26/07/2566 10:43:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดรถขบวนตามโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดรถขบวนตามโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 09/08/2566 10:41:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน 2321 ลำพูน และรถยนต์กระบะ FORD หมายเลขทะเบียน กข 5791 ลำพู

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน 2321 ลำพูน และรถยนต์กระบะ FORD หมายเลขทะเบียน กข 5791 ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 10/08/2566 10:40:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 10/08/2566 10:37:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 28/04/2566 09:00:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานทั่วไปกองช่าง 1 พ.ค.66-30 มิ.ย.66 นายอนุภาพ ใจใหญ่

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานทั่วไปกองช่าง 1 พ.ค.66-30 มิ.ย.66 นายอนุภาพ ใจใหญ่

arrow 09/05/2566 08:58:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองพร้อมเปลี่ยนท่อลำเหมืองแม่ลาน หมู่ 9, หมู่ 13, หมู่ 14 และหมู่ 15, ขุดลอกลำเหมือง หมู่ 11 และข

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองพร้อมเปลี่ยนท่อลำเหมืองแม่ลาน หมู่ 9, หมู่ 13, หมู่ 14 และหมู่ 15, ขุดลอกลำเหมือง หมู่ 11 และขุดลอกลำเหมือง หมู่ 2

arrow 01/05/2566 11:01:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 24/04/2566 11:00:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 26/04/2566 10:57:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน 2321 ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน 2321 ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 18/04/2566 10:56:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 24/04/2566 15:38:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายเชื่อมคลองชลประทาน หมู่ 14 บ้านห้วยไซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายเชื่อมคลองชลประทาน หมู่ 14 บ้านห้วยไซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 24/04/2566 15:37:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านป่าลาน ซอยกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านป่าลาน ซอยกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 07/04/2566 11:59:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 07/04/2566 11:58:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอนตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีชัยชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอนตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีชัยชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 24/03/2566 11:57:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 10/04/2566 11:56:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเขียนแบบ ออกแบบหอพระ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเขียนแบบ ออกแบบหอพระ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 24/03/2566 11:55:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 14/03/2566 11:53:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 24/03/2566 11:53:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 24/03/2566 11:52:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 21/03/2566 11:50:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download 65.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 15/03/2566 11:49:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องกองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง

download 64.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องกองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง

arrow 02/03/2566 11:49:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอนตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันพระเจ้าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอนตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันพระเจ้าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 15/03/2566 11:48:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 15/03/2566 11:47:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 14/03/2566 11:46:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download 60.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 07/03/2566 11:45:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

download 59.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

arrow 08/03/2566 11:43:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยยาบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยยาบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 07/03/2566 11:43:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 21/02/2566 11:41:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 16/02/2566 11:40:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก๊าซออกซิเจน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download 55.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก๊าซออกซิเจน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 17/02/2566 11:39:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 13/02/2566 11:38:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 13/02/2566 11:36:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 13/03/2566 16:24:00 ::

ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ

download ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ

arrow 13/02/2566 10:23:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 06/02/2566 10:21:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 13/02/2566 15:33:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 14/02/2566 15:19:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ'

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ'

arrow 08/02/2566 14:17:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายเอกรินทร์ บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายเอกรินทร์ บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 08/02/2566 16:39:00 ::

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านสันพระเจ้าแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

download ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านสันพระเจ้าแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

arrow 24/01/2566 15:01:00 ::

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 24/01/2566 15:00:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 13/01/2566 14:59:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 11/11/2565 14:58:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 25/11/2565 14:57:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสกรีนผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสกรีนผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 20/01/2566 14:56:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมตกแต่งภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจำบลห้วยยาบ จุดที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมตกแต่งภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจำบลห้วยยาบ จุดที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 10/01/2566 14:53:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอนโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอนโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 19/01/2566 14:52:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีและตกแต่งเวทีพร้อมรื้อถอน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีและตกแต่งเวทีพร้อมรื้อถอน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 10/01/2566 14:51:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล และวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล และวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 09/11/2565 14:50:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม (ชุดเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม (ชุดเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 09/12/2565 14:48:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 23/11/2565 14:47:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 05/10/2565 14:46:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 88 เล่ม

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 88 เล่ม

arrow 11/10/2565 14:45:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 12/11/2565 14:44:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซกลาง หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซกลาง หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 12/10/2565 14:42:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 25/10/2565 14:41:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 01/11/2565 14:40:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 03/11/2565 14:39:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องประชุดดอยงุ้ม จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องประชุดดอยงุ้ม จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

arrow 03/11/2565 14:06:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 03/11/2565 14:05:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 10/11/2565 14:04:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.57019 สายบ้านสันพระเจ้าแดง หมู่ที่ 6 - บ้านแม่หา

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.57019 สายบ้านสันพระเจ้าแดง หมู่ที่ 6 - บ้านแม่หาด หมู่ที่ 7 (สายเลียบคลองชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

arrow 11/11/2565 14:03:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 14/11/2565 14:02:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

arrow 15/11/2565 14:00:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง มู่ลี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง มู่ลี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 15/11/2565 13:58:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อม่านปรับแสง มู่ลี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อม่านปรับแสง มู่ลี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 15/11/2565 13:54:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

arrow 16/11/2565 13:53:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 25/11/2565 13:52:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 13, หมู่ 16 (แห่งใหม่) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 13, หมู่ 16 (แห่งใหม่) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 01/12/2565 13:51:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ฝ-2305 ลำพูน

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ฝ-2305 ลำพูน

arrow 02/12/2565 13:50:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำปฎิทิน (ปั๊กตืนล้านนา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำปฎิทิน (ปั๊กตืนล้านนา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 02/12/2565 13:46:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 02/12/2565 13:45:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3373 ลพ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3373 ลพ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 06/12/2565 13:44:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 15/12/2565 13:43:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 16/12/2565 13:42:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอนภายในงานเกษตรแฟร์และของดีตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอนภายในงานเกษตรแฟร์และของดีตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 16/12/2565 13:40:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 009 60 0004 ทะเบียน 1 กฉ 1308 ลำพูน จำนวน 1 คัน โดยว

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 009 60 0004 ทะเบียน 1 กฉ 1308 ลำพูน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 19/12/2565 13:39:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทั่วบริเวณงานพร้อมรื้อถอนและเครื่องเสียงภายในงานเกษตรแฟร์และของดีตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบปร

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทั่วบริเวณงานพร้อมรื้อถอนและเครื่องเสียงภายในงานเกษตรแฟร์และของดีตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 19/12/2565 13:38:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับสถานที่ภายในงานเกษตรแฟร์และของดีตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับสถานที่ภายในงานเกษตรแฟร์และของดีตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 19/12/2565 13:37:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 19/12/2565 13:35:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอนภายในโครงการ จำนวน 3 หลัง และจ้างเหมาจัดนิทรรศการออกร้านของดี 16 หมู่บ้าน โครงการเกษ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอนภายในโครงการ จำนวน 3 หลัง และจ้างเหมาจัดนิทรรศการออกร้านของดี 16 หมู่บ้าน โครงการเกษตรแฟร์และของดีตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 19/12/2565 13:34:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 19/12/2565 13:33:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 ชุด

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 ชุด

arrow 13/01/2566 13:32:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยยาบ (ด้านหลัง)

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยยาบ (ด้านหลัง)

arrow 11/01/2566 13:30:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนมและพื้นที่เว็ปไซต์รายปี

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนมและพื้นที่เว็ปไซต์รายปี

arrow 09/01/2566 13:29:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ.pdf

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ.pdf

arrow 09/01/2566 13:28:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 26 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 26 รายการ

arrow 09/01/2566 13:26:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ.pdf

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ.pdf

arrow 09/12/2565 11:19:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศโรงเรียนอนุบาลอบต.ห้วยยาบ จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศโรงเรียนอนุบาลอบต.ห้วยยาบ จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 24/01/2566 11:18:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแม่หาด จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแม่หาด จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 09/11/2565 11:17:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม (ชุดเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม (ชุดเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 01/02/2566 11:16:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาบ ซอย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาบ ซอย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 27/10/2565 11:12:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565-เดือนกันยาย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565-เดือนกันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

arrow 19/12/2565 11:10:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์และจัดทำประกาศนียบัตรพร้อมกรอบไม้(งานเกษตรแฟร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์และจัดทำประกาศนียบัตรพร้อมกรอบไม้(งานเกษตรแฟร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 09/12/2565 11:09:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 29/11/2565 11:07:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 16/12/2565 11:06:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 16/12/2565 11:05:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 20/01/2566 11:02:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตำบลห้วยยาบ จำนวน 3 ราย

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตำบลห้วยยาบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrow 04/01/2566 11:00:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศพด.และโรงเรียนอนุบาล อบต.

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศพด.และโรงเรียนอนุบาล อบต.

arrow 10/01/2566 16:06:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ