huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          ๑.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

                   ๑.๑  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง

                   ๑.๒  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

                   ๑.๓  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์  เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง

                   ๑.๔  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคมและเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม

          ๒.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

                   ๒.๑  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชาชนให้เหมาะสม  เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้น 

                   ๒.๒  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย  สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล  

                   ๒.๓  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  โดยเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

                   ๒.๔  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน  มีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก  และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย  ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร  กลุ่มบุคคล  ชุมชน  ประชาชน  และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   ๒.๕  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน  สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก  ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร

          ๓.  ยุทธศาสตร์  ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน

                   ๓.๑  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  มุ่งรักษาป้องกันและคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร  สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเอง 

๓.๒  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่  รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

                   ๓.๓  การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร  อาหารและพลังงาน 

                   ๓.๔  การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  สร้างหลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครองคลุมเกษตรกรทั้งหมด 

                   ๓.๕  การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 

                   ๓.๖  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร  ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน 

                   ๓.๗  การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  ภาคเอกชน  และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร 

          ๔.  ยุทธศาสตร์  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

                   ๔.๑  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  โดยสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ  โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

                   ๔.๒  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

                   ๔.๓  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียม  และเป็นธรรม  มุ่งพัฒนาตลาดเงิน  และตลาดทุน  รวมทั้งกำลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

                   ๔.๔  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านการเงิน  โดยดำเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์

          ๕.  ยุทธศาสตร์  การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

                   ๕.๑  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์  ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ  มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

                   ๕.๒  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  มุ่งพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

                   ๕.๓  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ 

                   ๕.๔  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์  เป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดำเนินอยู่  รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและมหาอำนาจใหม่

                   ๕.๕  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  โดยเร่งดำเนินการด้านความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศ  เพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค 

                    ๕.๖  การมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต  ป้องกันภัยจากการก่อการร้านและอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ  และการแพร่ระบาดของโรคภัย 

                   ๕.๗  การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

                   ๕.๘  การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี  โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุนเยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน

                   ๕.๙  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน  และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 

                   ๕.๑๐  การปรับปรุงและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ  ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นมุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

          ๖.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

                    ๖.๑  การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มุ่งรักษาและฟื้นฟูที่ป่าและเขตอนุรักษ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ 

                   ๖.๒  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                   ๖.๓  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

                   ๖.๔  การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการจัดทำแผนที่และจัดลำดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ  ภูมิภาคและจังหวัด 

                   ๖.๕  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

                   ๖.๖  การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

                   ๖.๗  การควบคุมและลดมลพิษ  มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสีย  พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย  ขยะอิเล็กทรอนิกส์  และขยะติดเชื้อ  ลดความเสี่ยงอันตราย  การรั่วไหล 

                   ๖.๘  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ