huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

พันธกิจ

พันธกิจ

          ๑)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต  ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน      

          ๒)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

          ๓)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา  สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

          ๔)  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

วิสัยทัศน์

             “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ”