huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

บทบาทองค์กร

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พ.ศ ๒๕๖๐- ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการตำบลห้วยยาบ จึงมุ่งเน้น 

๑.  มุ่งปรับปรุงบริการพื้นฐาน  เพื่อการผลิตทางการเกษตรให้ทั่วถึง  เพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มความรู้ให้เกษตรกรและการใช้เทคโนโลยีการผลิต  พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  และมีโอกาสทางการตลาดที่ดี  และมีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร  รวมทั้งการพัฒนามูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  (Creative  Economy)

๒.  ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  การตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

๓.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อความเป็นอยู่ของประชาชน  เสริมสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข  ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง  สร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนาคน  ให้มีความรู้คุณธรรม  เน้นการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

๔.  เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ  และคนงานต่างด้าว

ขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ   การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบลห้วยยาบ