huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

arrow 10/04/2567 17:32:00 ::

การขับเคลื่อนจริยธรรม

download รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม

download โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567

download โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

arrow 09/04/2567 09:21:43 ::

รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปี 2567

download รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปี 2567

arrow 03/04/2567 10:49:59 ::

รายงานการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

download รายงานการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

arrow 03/04/2567 10:35:37 ::

รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

download รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

arrow 08/03/2567 11:30:09 ::

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

download มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566

arrow 08/03/2567 11:17:23 ::

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566

download รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566

arrow 06/03/2567 09:32:56 ::

รายงานการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566

download รายงานการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566

arrow 05/03/2567 14:28:02 ::

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567

download แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567

arrow 05/03/2567 14:25:03 ::

รายงานการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

download รายงานการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

arrow 05/03/2567 14:18:38 ::

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

download รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

arrow 04/03/2567 10:58:31 ::

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

download รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

arrow 09/02/2566 10:27:00 ::

รายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565

download รายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565

arrow 20/04/2564 11:46:00 ::

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

download ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

arrow 20/04/2564 11:14:20 ::

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

download O29 ขั้นตอนแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

arrow 22/06/2563 09:52:45 ::

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

download การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

download การประชุมยกระดับ การประเมิน ITA ปี 2564

download คำสั่ง อบต.ห้วยยาบ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแล (ITA)

download ประกาศฯ นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

download ประกาศฯ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

download ประกาศฯ มาตรการการป้องกันการรับสินบน

download ประกาศฯ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (2)

download ประกาศฯ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

download รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ห้วยยาบ 2565

arrow 22/06/2563 09:34:04 ::

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

download มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

download รายงานการประเมินผล ITA ปี 2564