huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

arrow 19/10/2566 11:37:06 ::

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2566

download แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2566

arrow 19/10/2566 11:35:30 ::

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566

download แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566

arrow 19/10/2566 11:32:54 ::

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

download แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

arrow 05/04/2566 18:13:46 ::

รายงานการประชุมโครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน เพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

download รายงานการประชุมโครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน เพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

arrow 25/01/2566 14:24:06 ::

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

download แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

arrow 25/01/2566 14:13:18 ::

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

download แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

download ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

arrow 03/11/2564 13:20:00 ::

แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

download แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

download แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

arrow 18/11/2563 16:06:26 ::

ประกาศผลติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 สำหรับรอบปี พ.ศ. 2563

download ประกาศผลติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 สำหรับรอบปี พ.ศ. 2563

download รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

arrow 20/10/2563 09:28:28 ::

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

download แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

arrow 12/10/2563 09:23:00 ::

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 2563

download แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 2563

arrow 18/05/2563 10:09:21 ::

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ข้อแก้ไข)

download แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 แก้ไข ครั้งที่ 1-2562

download แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1-2563

download แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 2-2563

arrow 07/04/2563 13:37:52 ::

แผนดำเนินงานปี 2563

download แผนดำเนินงานปี 2563

arrow 18/05/2563 10:11:05 ::

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561 - 2565 (เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง)

download แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561 - 2565

download แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2562

download แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2562

download แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2562

download แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2563