huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

arrow 08/02/2567 11:49:00 ::

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

download ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ