huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ขอขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565***

arrow 15/08/2565 10:00:00 ::

***ขอขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565***

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ