huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ประชาสัมพันธ์ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

arrow 25/07/2565 09:00:00 ::

***ประชาสัมพันธ์ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ