huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประเภทโควต้าพิเศษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีกา

arrow 10/08/2565 15:00:00 ::

***ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประเภทโควต้าพิเศษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีกา

arrow

download ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ