huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ***

arrow 03/08/2565 13:32:00 ::

***ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ***

arrow

สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับพระราชทานได้ที่ ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น ๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๑๐๑๐๐ ***ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

download เอกสารประกอบ