huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ***

arrow 02/09/2564 14:22:00 ::

*** โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมานพ กาบเป็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธี เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมู
สู่การสร้างอาชีพ เสริมรายได้อย่างยั่งยืนณ ห้องประชุมดอยงุ้ม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

 

HPR_0081.JPG (3.49 MB)

HPR_0091.JPG (3.65 MB)

Tail.png (202 KB)