huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ***

arrow 27/08/2564 11:18:00 ::

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบได้มีการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

HPR_0166.JPG (3.39 MB)

HPR_0176.JPG (3.48 MB)

Tail.png (202 KB)