huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ***

arrow 29/08/2564 14:12:00 ::

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ***

download เอกสารประกอบ