huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง กำหนดอัตราการรับถุงบรรจุขยะ สำหรับขนขยะมูลฝอยในครัวเรือน ***

arrow 11/01/2564 09:42:00 ::

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง กำหนดอัตราการรับถุงบรรจุขยะ สำหรับขนขยะมูลฝอยในครัวเรือน ***

arrow

download ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ