huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย ฯ ***

arrow 08/12/2563 10:34:00 ::

*** ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย ฯ ***

arrow
*** ฝากประชาสัมพันธ์ ***
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำและ สื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Desease 2019 (Covid - 19))