huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ประชุมการพิจารณาโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพเย็บผ้าบ้านแจ้ซ้อน หมู่ที่ 1 ***

arrow 10/11/2563 14:17:49 ::

*** ประชุมการพิจารณาโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพเย็บผ้าบ้านแจ้ซ้อน หมู่ที่ 1 ***

arrow
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมการพิจารณาโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพเย็บผ้าบ้านแจ้ซ้อน หมู่ที่ 1 ณ ห้องประชุมไตยอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน