huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ฝากประชาสัมพันธ์ การกำหนดออกหน่วยให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ***

arrow 12/10/2563 14:13:00 ::

*** ฝากประชาสัมพันธ์ การกำหนดออกหน่วยให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ***

arrow
*** ฝากประชาสัมพันธ์ ***
การกำหนดออกหน่วยให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ข้างห้องประชุมดอยงุ้ม อบต.ห้วยยาบ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ