huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตตำบลห้วยยาบ ประจำปีภาษี 2563 (นส.ค่าตอบแทนของรัฐ)

arrow 23/06/2563 00:00:00 ::

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตตำบลห้วยยาบ ประจำปีภาษี 2563 (นส.ค่าตอบแทนของรัฐ)

arrow

download เอกสารประกอบ