huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

จัดระเบียบป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยผิดกฎหมายในที่หรือทางสาธารณะ

arrow 12/06/2567 10:24:54 ::

จัดระเบียบป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยผิดกฎหมายในที่หรือทางสาธารณะ

arrow

จัดระเบียบป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยผิดกฎหมายในที่หรือทางสาธารณะ

หากผู้ใดลักลอบติดป้ายโฆษณาในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2560 เรื่องการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง มาตรา 17 หรือ มาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ขอฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาติดตั้งป้าย และประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต พบเห็นการติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ถูกต้อง หรือกีดขวางทางสัญจร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ แจ้งเหตุได้ที่ กองช่าง งานป้องกัน งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ โทร 053-984159 ต่อ 1-2 ในวันและเวลาราชการ