huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

arrow 18/12/2566 15:18:00 ::

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

download เอกสารประกอบ