huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566

arrow 29/08/2566 13:36:00 ::

ประชาสัมพันธ์การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566

arrow

download เอกสารประกอบ