huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจนิเทศโครงการ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล

arrow 21/07/2566 15:05:00 ::

ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจนิเทศโครงการ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล

arrow

Act.jpg (7.84 MB)

Tail ท้าย.jpg (6.61 MB)