huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

arrow 24/07/2566 15:34:00 ::

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

download เอกสารประกอบ