huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

arrow 30/09/2564 11:52:00 ::

ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

arrow

download เอกสารประกอบ