huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ 2565

arrow 30/09/2564 15:10:00 ::

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ 2565

arrow

download เอกสารประกอบ