huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

arrow 23/05/2566 15:40:00 ::

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

download เอกสารประกอบ