huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

arrow 15/02/2566 15:48:00 ::

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

download เอกสารประกอบ