huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

arrow 05/04/2566 14:58:00 ::

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

download เอกสารประกอบ